Được hạch toán khoản chi trợ cấp mất việc vào chi phí quản lý doanh nghiệp

Báo Hải quan

Từ ngày 10/12 tới đây, một số chính sách mới về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại DN sẽ chính thức được áp dụng.

 Được hạch toán khoản chi trợ cấp mất việc vào chi phí quản lý doanh nghiệp
Khoản trợ cấp này DN được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Đó là quy định tại Thông tư số 180/2012/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại DN do Bộ Tài chính vừa ban hành.

Căn cứ để xác định khoản chi trợ cấp mất việc làm của DN được hạch toán vào chi phí dựa trên: Khoản chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động trong trường hợp DN có thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Bộ luật Lao động năm 1994, Điều 11 Nghị định số 39/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm; và khoản chi trợ cấp mất việc làm được tính theo thời gian người lao động làm việc tại DN từ ngày 31/12/2008 trở về trước được xác định theo quy định tại Thông tư số 39/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Khi phát sinh chi trợ cấp mất việc làm, DN được hạch toán khoản chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Thông tư này vào chi phí quản lý DN và được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập DN của DN.

Riêng năm 2012, DN được sử dụng số dư Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm đã trích lập theo quy định tại Thông tư số 82/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính đến 31/12/2011 (nếu có) để chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động.

Nếu số dư Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không đủ hoặc DN không có số dư Quỹ để chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động thì toàn bộ phần chi còn thiếu DN được hạch toán vào chi phí quản lý DN tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm và được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập DN theo quy định.

Trường hợp trong năm DN có thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ, số lượng lao động mất việc làm phát sinh lớn, nếu hạch toán đủ vào chi phí số tiền đã chi trợ cấp mất việc làm (trừ số dư Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm đã sử dụng để chi nếu có) cho người lao động của DN mà phát sinh lỗ, thì DN được hạch toán phân bổ số tiền đã chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động vào chi phí quản lý DN các năm sau, thời gian phân bổ tối đa là 3 năm.