TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

Năm 2022, Agribank trả lại tiền thừa cho khách hàng trên 103 tỷ đồng

Năm 2022, Agribank trả lại tiền thừa cho khách hàng trên 103 tỷ đồng

Năm 2022, toàn hệ thống Agribank đã trả lại tiền thừa cho khách hàng với 27.651 món với tổng số tiền là trên 103 tỷ đồng. Trong đó, trả lại cho khách hàng là cá nhân gồm 26.448 món với số tiền là trên 100,984 triệu đồng, trả lại cho pháp nhân 1.203 món với số tiền trên 2,305 triệu đồng.
Agribank nhận giải thưởng “Chất lượng Thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2022”

Agribank nhận giải thưởng “Chất lượng Thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2022”

Ngày 21/2/2023, trong khuôn khổ Diễn đàn thanh toán Asean lần thứ 13 do ngân hàng JPMorgan tổ chức tại Jakarta, Indonesia, Agribank được trao tặng giải thưởng “Chất lượng Thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2022” với tỷ lệ điện đạt chuẩn gần như tuyệt đối, đạt 99,66%. Giải thưởng ghi nhận sự xuất sắc của Agribank trong lĩnh vực thanh toán quốc tế.
Bộ Tài chính tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động

Bộ Tài chính tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động

Với yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi với sự tham gia của tất cả công chức, viên chức và các tổ chức đoàn thể, Bộ Tài chính sẽ tập trung, tăng cường quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.
Bộ Tài chính ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Bộ Tài chính ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Tại Quyết định số 1697/QĐ-BTC ngày 23/8/2022 ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2022, Bộ Tài chính nhấn mạnh, THTK, CLP là trách nhiệm của tất cả các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các dự án, các doanh nghiệp và công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ.
Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công

Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công, qua đó, góp phần phát huy cao nhất mọi nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.
Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của NSNN

Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của NSNN

Bộ Tài chính vừa ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2022 trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP, trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước (NSNN).