TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

Bộ Tài chính ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Bộ Tài chính ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Tại Quyết định số 1697/QĐ-BTC ngày 23/8/2022 ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2022, Bộ Tài chính nhấn mạnh, THTK, CLP là trách nhiệm của tất cả các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các dự án, các doanh nghiệp và công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ.
Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công

Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công, qua đó, góp phần phát huy cao nhất mọi nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.
Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của NSNN

Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của NSNN

Bộ Tài chính vừa ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2022 trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP, trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước (NSNN).
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất trong năm 2022, Bộ Tài chính đưa ra nhiều chỉ tiêu và giải pháp nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công. Qua đó, góp phần đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và thời hạn giải ngân, sử dụng vốn hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) đất nước.
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Bộ Tài chính vừa ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước (NSNN), tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN.