Đảng bộ Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh

Phan Đình Công - Bí thư Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục Thuế Thừa Thiên Huế đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước hàng năm. Hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều hoàn thành vượt mức dự toán và có mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành Tài chính và tỉnh Thừa Thiên Huế. Chính vì vậy, trong suốt 15 năm liên tục, Đảng bộ Cục Thuế Thừa Thiên Huế được công nhận là đơn vị trong sạch vững mạnh và được Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối tặng nhiều danh hiệu, bằng khen, giấy khen…

Từng bước trưởng thành

Giai đoạn 2010-2015, được sự quan tâm thường xuyên và sát sao của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh và trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn và đạt được những bước tiến vượt bậc. Liên tục qua các năm trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước, hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều hoàn thành vượt mức dự toán và có mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Kết quả thu nội địa do ngành Thuế quản lý thu năm 2014 so với năm đầu nhiệm kỳ (năm 2010) tăng gấp 1,5 lần; trong đó thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương tăng gấp 2,14 lần; doanh nghiệp nhà nước địa phương tăng 1,13 lần; thu khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng 2,4 lần…

Các kết quả trên có được chính là do trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo triển khai nhiều biện pháp quản lý có hiệu quả như: Tham mưu cho Cấp ủy và chính quyền trong triển khai các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực thuế, triển khai nghiêm túc Luật Quản lý thuế, các Luật thuế về giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt…; thường xuyên quan tâm phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và kịp thời xây dựng các chương trình hành động để triển khai thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp trên và các chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với 100% đảng viên và trên 95% cán bộ tham gia học tập. Đặc biệt, các buổi sinh hoạt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được tổ chức nghiêm túc, có chất lượng, cán bộ, đảng viên có tinh thần thái độ học tập đúng đắn, thực sự tạo nên những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực… Công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh đặc biệt được Đảng bộ chú trọng. Từ năm 2010 đến nay, Đảng bộ luôn có tỷ lệ đảng viên được công nhận là đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ cao, Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc liên tục các năm trong nhiệm kỳ đều được công nhận là tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, đạt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội VII của Đảng bộ cơ sở đã đề ra… Nhìn chung, hoạt động của cơ quan và các tổ chức đoàn thể đều có những bước phát triển khá toàn diện, hàng năm đều đạt danh hiệu vững mạnh, cơ quan giữ vững danh hiệu cơ quan văn hóa.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của Đảng

Căn cứ tình hình thực tiễn của Đảng bộ và nhiệm vụ chính trị của Ngành, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Cục Thuế Thừa Thiên Huế định rõ các mục tiêu sau: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ; đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng; tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng hệ thống chính trị của đơn vị trong sạch vững mạnh toàn diện; tổ chức thực hiện xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành Thuế nhằm góp phần thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng giàu đẹp văn minh.

Theo đó, phấn đấu thu ngân sách hàng năm hoàn thành vượt so với dự toán pháp lệnh được giao; phấn đấu tổng thu nội địa do ngành Thuế quản lý 5 năm 2015-2020, ước đạt 25.000 - 27.000 tỷ đồng; 100% đảng viên, cán bộ công chức tham gia học tập đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% cán bộ công chức tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ theo quy định của Ngành; Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc giữ vững và phát huy tốt danh hiệu tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh hàng năm; Phấn đấu có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm; Cơ quan tiếp tục đạt chuẩn văn hóa, các tổ chức đoàn thể (công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh) đạt danh hiệu vững mạnh…

Để triển khai hiệu quả các mục tiêu trên, đặc biệt là nối tiếp truyền thống, giữ vững danh hiệu đơn vị trong sạch vững mạnh, Đảng bộ Cục Thuế Thừa Thiên Huế đã đề ra một số giải pháp sau:

(i) Năm 2015, Đảng bộ lãnh đạo đơn vị phấn đấu cùng toàn Ngành hoàn thành vượt mức dự toán pháp lệnh do Bộ Tài chính giao là 3.965 tỷ đồng, HĐND Tỉnh giao là 4.118,5 tỷ đồng và nhiệm vụ phấn đấu do Tổng cục Thuế giao cho…

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cục Thuế Thừa Thiên Huế phấn đấu thu ngân sách hàng năm hoàn thành vượt so với dự toán pháp lệnh được giao; phấn đấu tổng thu nội địa do ngành Thuế quản lý 5 năm 2015- 2020, đạt 25.000 - 27.000 tỷ đồng.

(ii) Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy và các Chi ủy chi bộ trực thuộc theo hướng cụ thể, sâu sát, hiệu quả. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo điều hành. Nghiêm túc quán triệt thực hiện các nghị quyết, chị thỉ của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống…

(iii) Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm chắc diễn biến tư tưởng, giải quyết tốt tâm tư nguyện vọng chính đáng của cán bộ đảng viên, nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng cho đảng viên và quần chúng, củng cố niềm tin vững chắc vào sự nghiệp đổi mới…

(iv) Thường xuyên quan tâm thực hiện các hướng dẫn, kế hoạch của cấp ủy cấp trên về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và 5 chuẩn mực đạo đức mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành…

(v) Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cấp cơ sở vững mạnh. Quan tâm công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới, chú trọng cả về số lượng lẫn chất lượng…