Hải quan Hà Nội thi đua hoàn thành thu NSNN 2012

Theo Chinhphu.vn

Nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước được giao năm 2012, Cục Hải quan Hà Nội vừa phát động phong trào thi đua “Quyết tâm đảm bảo chỉ tiêu thu thuế năm 2012”.

Hải quan Hà Nội thi đua hoàn thành thu NSNN 2012

Năm 2012, chỉ tiêu thu thuế của Cục Hải quan Hà Nội là 18.550 tỷ đồng. Do đó, để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu chung, Cục Hải quan Hà Nội yêu cầu các đơn vị căn cứ chỉ tiêu thu và tình hình thực tế thu thuế tại đơn vị tổ chức quyết tâm đảm bảo chỉ tiêu thu.

Cục Hải quan Hà Nội yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc tăng cường rà soát, phúc tập lại việc làm thủ tục hải quan, thủ tục thuế tại các chi cục hải quan; rà soát các nguồn thu, mặt hàng, lĩnh vực có khả năng tăng thu ngân sách nhà nước.

Tích cực đôn đốc thu hồi nợ thuế (tập trung cử cán bộ đến trực tiếp đôn đốc các doanh nghiệp có nợ thuế lớn; các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có lượng nguyên liệu nhập khẩu nhiều nhưng không thực hiện thanh khoản), không để phát sinh nợ mới.

Đồng thời, thực hiện quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan (tập trung vào mặt hàng trọng điểm, có thuế suất cao…).