VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Thông tư số 23/2022/TT-BTC:

Quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại

Thông tư số 22/2022/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng kinh phí chi Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 - 2030

Thông tư số 14/2022/TT-BTC:

Sửa đổi một số quy định về kinh doanh bảo hiểm

Thông tư số 13/2022/TT-BTC:

Chi tiết một số điều của Nghị định quy định về lệ phí trước bạ

Thông tư số 12/2022/TT-BTC:

Hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phát triển du lịch

Thông tư số 11/2022/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Thông tư số 10/2022/TT-BTC:

Quy định báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước

Thông tư số 09/2022/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài

Thông tư số 111/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa

Ngày 1/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 111/2021/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa.

Thông tư số 110/2021/TT-BTC:

Quy định việc lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài

Thông tư số 109/2021/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước

Thông tư số 99/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương

Thông tư số 97/2021/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước

Thông tư số 96/2021/TT-BTC:

Quy định về mẫu biểu và việc sử dụng mẫu biểu trong công tác quyết toán

Thông tư số 95/2021/TT-BTC:

Quy định việc lập dự toán, quyết toán kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025”

Thông tư số 94/2021/TT-BTC:

Quy định mức thu quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá

Quy định về cấu trúc và định dạng dữ liệu phục vụ việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá

Thông tư số 92/2021/TT-BTC:

Mức thu quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

Ngày 28/10/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 92/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Thông tư số 91/2021/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Thông tư số 90/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Thông tư số 89/2021/TT-BTC:

Quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Thông tư số 88/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Thông tư số 87/2021/TT-BTC:

Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

Thông tư số 86/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Thông tư số 80/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Thông tư số 85/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

Thông tư số 84/2021/TT-BTC:

Sửa đổi quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguôn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông

Ngày 04/10/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 84/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 14/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguôn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông.