VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Thông tư số 90/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Thông tư số 89/2021/TT-BTC:

Quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Thông tư số 88/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Thông tư số 87/2021/TT-BTC:

Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

Hướng dẫn quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Thông tư số 80/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Thông tư số 85/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

Thông tư số 84/2021/TT-BTC:

Sửa đổi quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguôn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông

Thông tư số 83/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn thực hiện chương trình sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông

Ngày 04/10/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 83/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông.

Thông tư số 82/2021/TT-BTC:

Quy định về giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu

Thông tư số 78/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế

Thông tư số 77/2021/TT-BTC:

Sửa đổi một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Thông tư số 76/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn một số khoản quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Thông tư số 75/2021/TT-BTC:

Quy định về quản lý tài chính thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Thông tư số 74/2021/TT-BTC:

Sửa đổi quy định về phí, lệ phí và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

Thông tư số 73/2021/TT-BTC:

Bãi bỏ quy định về nội dung thu, chi và mức chi thường xuyên của Trạm y tế xã

Thông tư số 72/2021/TT-BTC

Sửa đổi quy định về quản lý các khoản thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước

Thông tư số 71/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hoá

Ngày 17/08/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 71/2021/TT-BTC Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hoá chưa truy thu theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 của Chính phủ.

Thông tư số 70/2021/TT-BTC:

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ

Thông tư số 69/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn quản lý kinh phí, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông

Thông tư số 68/2021/TT-BTC:

Gỡ khó cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong lĩnh vực thú y

Thông tư số 67/2021/TT-BTC:

Mức thu, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm

Thông tư số 63/2021/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

Thông tư số 60/2021/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung quy định thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá

Thông tư số 65/2021/TT-BTC:

Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công

Thông tư số 64/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn lập dự toán phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư số 62/2021/TT-BTC:

Quy chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam

Ngày 29/07/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 62/2021/TT-BTC về Quy chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam.