VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Thông tư số 111/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa

Thông tư số 110/2021/TT-BTC:

Quy định việc lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài

Thông tư số 109/2021/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước

Thông tư số 99/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương

Thông tư số 97/2021/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước

Thông tư số 96/2021/TT-BTC:

Quy định về mẫu biểu và việc sử dụng mẫu biểu trong công tác quyết toán

Thông tư số 95/2021/TT-BTC:

Quy định việc lập dự toán, quyết toán kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025”

Thông tư số 94/2021/TT-BTC:

Quy định mức thu quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá

Quy định về cấu trúc và định dạng dữ liệu phục vụ việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá

Ngày 01/11/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 93/2021/TT-BTC quy định về cấu trúc và định dạng dữ liệu phục vụ việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá

Thông tư số 92/2021/TT-BTC:

Mức thu quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

Thông tư số 91/2021/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Thông tư số 90/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Thông tư số 89/2021/TT-BTC:

Quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Thông tư số 88/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Thông tư số 87/2021/TT-BTC:

Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

Thông tư số 86/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Thông tư số 80/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Thông tư số 85/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

Ngày 05/10/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 85/2021/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

Thông tư số 84/2021/TT-BTC:

Sửa đổi quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguôn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông

Thông tư số 83/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn thực hiện chương trình sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông

Thông tư số 82/2021/TT-BTC:

Quy định về giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu

Thông tư số 78/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế

Thông tư số 77/2021/TT-BTC:

Sửa đổi một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Thông tư số 76/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn một số khoản quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Thông tư số 75/2021/TT-BTC:

Quy định về quản lý tài chính thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Thông tư số 74/2021/TT-BTC:

Sửa đổi quy định về phí, lệ phí và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

Thông tư số 73/2021/TT-BTC:

Bãi bỏ quy định về nội dung thu, chi và mức chi thường xuyên của Trạm y tế xã

Ngày 25/08/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 73/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư liên tịch số 119/2002/TTLT-BTC-BYT ngày 27/12/2002 của Bộ Tài chính và Bộ Y tế hướng dẫn nội dung thu, chi và mức chi thường xuyên của Trạm y tế xã.