VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Tạp chí Tài chính

Thông tư số 30/2022/TT-BTC:

Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học

Thông tư số 29/2022/TT-BTC:

Hướng dẫn xếp lương công chức ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

Thông tư số 28/2022/TT-BTC"

Bãi bỏ quy định quản lý quyết toán kinh phí NSNN thực hiện Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam”

Thông tư số 27/2022/TT-BTC:

Bãi bỏ quy định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Thông tư số 26/2022/TT-BTC:

Cơ chế tài chính thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025

Thông tư số 25/2022/TT-BTC:

Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

Thông tư số 24/2022/TT-BTC:

Hướng dẫn trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, đầu tư tại doanh nghiệp

Thông tư số 23/2022/TT-BTC:

Quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại

Ngày 06/04/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 23/2022/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

Thông tư số 22/2022/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng kinh phí chi Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 - 2030

Thông tư số 14/2022/TT-BTC:

Sửa đổi một số quy định về kinh doanh bảo hiểm

Thông tư số 13/2022/TT-BTC:

Chi tiết một số điều của Nghị định quy định về lệ phí trước bạ

Thông tư số 12/2022/TT-BTC:

Hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phát triển du lịch

Thông tư số 11/2022/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Thông tư số 10/2022/TT-BTC:

Quy định báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước

Thông tư số 09/2022/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài

Thông tư số 111/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa

Thông tư số 110/2021/TT-BTC:

Quy định việc lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài

Ngày 10/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 110/2021/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Thông tư số 109/2021/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước

Thông tư số 99/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương

Thông tư số 97/2021/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước

Thông tư số 96/2021/TT-BTC:

Quy định về mẫu biểu và việc sử dụng mẫu biểu trong công tác quyết toán

Thông tư số 95/2021/TT-BTC:

Quy định việc lập dự toán, quyết toán kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025”

Thông tư số 94/2021/TT-BTC:

Quy định mức thu quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá

Quy định về cấu trúc và định dạng dữ liệu phục vụ việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá

Thông tư số 92/2021/TT-BTC:

Mức thu quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

Thông tư số 91/2021/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Ngày 21/10/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 91/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản và Thông tư số 56/2018/TT-BTC ngày 25/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.