VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 13/2021/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

Thông tư số 14/2021/TT-BTC:

Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh

Thông tư số 16/2021/TT-BTC:

Bãi bỏ hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

Thông tư số 12/2021/TT-BTC:

Mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

Thông tư số 11/2021/TT-BTC:

Bãi bỏ quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính

Thông tư số 05/2021/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định mức thu điều kiện hành nghề Thừa phát lại

Thông tư số 03/2021/TT-BTC:

Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Thông tư số 04/2021/TT-BTC:

Quy định bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Thông tư số 111/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 29/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 111/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Nghị định số 07/2021/TT-BTC:

Thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu Việt Nam và Liên minh châu Âu

Quyết định số 27/QĐ-TCTC:

Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Tạp chí Tài chính

Nghị định số 156/2020/NĐ-CP:

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Quyết định số 2138/QĐ-BTC:

Danh mục linh kiện nhập khẩu sản xuất máy thở được miễn thuế

Quyết định số 01/QĐ-BTC:

Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết của Chính phủ

Thông tư số 112/2020/TT-BTC:

Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước

Thông tư số 113/2020/TT-BTC:

Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế đường thủy nội địa

Thông tư số 109/2020/TT-BTC:

Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Ngày 25/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 109/2020/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Thông tư số 108/2020/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản

Thông tư số 110/2020/TT-BTC:

Bãi bỏ Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y

Thông tư số 105/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn về đăng ký thuế

Thông tư số 92/2020/TT-BTC:

Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Thông tư số 96/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Thông tư số 95/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

Thông tư số 91/2020/TT-BTC:

Biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính

Thông tư số 94/2020/TT-BTC:

Sửa đổi quy định về dịch vụ truyền hình trả tiền

Ngày 16/11/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 94/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 307/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền.