VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Thông tư số 38/2022/TT-BTC:

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư

Thông tư số 37/2022/TT-BTC:

Sửa đổi quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê

Thông tư số 35/2022/TT-BTC:

Quy định về chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Thông tư số 34/2022/TT-BTC:

Bãi bỏ Quyết định về tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tài chính

Thông tư số 33/2022/TT-BTC:

Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước

Thông tư số 32/2022/TT-BTC:

Quy định mới về phí, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Thông tư số 31/2022/TT-BTC:

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Tạp chí Tài chính

Thông tư số 30/2022/TT-BTC:

Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học

Ngày 03/06/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 30/2022/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030

Thông tư số 29/2022/TT-BTC:

Hướng dẫn xếp lương công chức ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

Thông tư số 28/2022/TT-BTC"

Bãi bỏ quy định quản lý quyết toán kinh phí NSNN thực hiện Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam”

Thông tư số 27/2022/TT-BTC:

Bãi bỏ quy định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Thông tư số 26/2022/TT-BTC:

Cơ chế tài chính thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025

Thông tư số 25/2022/TT-BTC:

Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

Thông tư số 24/2022/TT-BTC:

Hướng dẫn trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, đầu tư tại doanh nghiệp

Thông tư số 23/2022/TT-BTC:

Quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại

Thông tư số 22/2022/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng kinh phí chi Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 - 2030

Thông tư số 14/2022/TT-BTC:

Sửa đổi một số quy định về kinh doanh bảo hiểm

Ngày 28/02/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 14/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Thông tư số 13/2022/TT-BTC:

Chi tiết một số điều của Nghị định quy định về lệ phí trước bạ

Thông tư số 12/2022/TT-BTC:

Hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phát triển du lịch

Thông tư số 11/2022/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Thông tư số 10/2022/TT-BTC:

Quy định báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước

Thông tư số 09/2022/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài

Thông tư số 111/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa

Thông tư số 110/2021/TT-BTC:

Quy định việc lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài

Thông tư số 109/2021/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước

Thông tư số 99/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương

Ngày 15/11/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 99/2021/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ.