VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 89/2020/TT-BTC:

Sửa đổi một số quy định đối với doanh nghiệp bảo hiểm

Thông tư số 87/2020/TT-BTC:

Quy chuẩn kỹ thuật đối với thóc tẻ dự trữ quốc gia

Thông tư số 86/2020/TT-BTC:

Quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao

Thông tư số 85/2020/TT-BTC:

Quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Thông tư số 84/2020/TT-BTC:

Chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

Quyết định số 1588/QĐ-BTC:

Tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thông tư số 83/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Thông tư số 82/2020/TT-BTC:

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông

Thông tư số 81/2020/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung thông tư hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ

Thông tư số 81/2020/TT-BTC ngày 15/09/2020 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước và Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước

Thông tư số 80/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn phương thức gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Thông tư số 76/2020/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC

Sửa đổi một số điều của Thông tư số 73/2020/TT-BTC

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 77/2020/NĐ-CP

Thông tư số 71/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước

Thông tư số 69/2020/TT-BTC:

Hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ

Thông tư số 74/2020/TT-BTC:

Mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ

Thông tư số 73/2020/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 134/2017/TT-BTC

Quyết định số 1165/QĐ-BTC:

Kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

Ngày 6/8/2020, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1165/QĐ-BTC về kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Thông tư số 67/2020/TT-BTC:

Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư số 65/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn về lệ phí môn bài

Thông tư số 64/2020/TT-BTC:

Quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế

Nghị định số 68/2020/NĐ-CP:

Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Quyết định số 1007/QĐ-BTC:

Quyết định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính

Thông tư số 61/2020/TT-BTC:

Quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy

Nghị định số 70/2020/NĐ-CP:

Mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020

Quyết định số 60/QĐ-VKSTC:

Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Thông tư số 53/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn lập dự toán thực hiện việc giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội

Thông tư số 53/2020/TT-BTC ngày 10/06/2020 về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện việc giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự do Bộ Tài chính ban hành.