VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước

Thông tư số 113/2020/TT-BTC:

Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế đường thủy nội địa

Thông tư số 109/2020/TT-BTC:

Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Thông tư số 108/2020/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản

Thông tư số 110/2020/TT-BTC:

Bãi bỏ Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y

Thông tư số 105/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn về đăng ký thuế

Thông tư số 92/2020/TT-BTC:

Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Thông tư số 96/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Ngày 16/11/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thông tư số 95/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

Thông tư số 91/2020/TT-BTC:

Biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính

Thông tư số 94/2020/TT-BTC:

Sửa đổi quy định về dịch vụ truyền hình trả tiền

Thông tư số 89/2020/TT-BTC:

Sửa đổi một số quy định đối với doanh nghiệp bảo hiểm

Thông tư số 87/2020/TT-BTC:

Quy chuẩn kỹ thuật đối với thóc tẻ dự trữ quốc gia

Thông tư số 86/2020/TT-BTC:

Quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao

Thông tư số 85/2020/TT-BTC:

Quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Thông tư số 84/2020/TT-BTC:

Chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

Quyết định số 1588/QĐ-BTC:

Tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Quyết định số 1588/QĐ-BTC ngày 12/10/2020 của Bộ Tài chính ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tư số 83/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Thông tư số 82/2020/TT-BTC:

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông

Thông tư số 81/2020/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung thông tư hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ

Thông tư số 80/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn phương thức gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Thông tư số 76/2020/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC

Sửa đổi một số điều của Thông tư số 73/2020/TT-BTC

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 77/2020/NĐ-CP

Thông tư số 71/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước

Thông tư số 69/2020/TT-BTC:

Hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ

Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15/07/2020 của Bộ Tài chính quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội