VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Hướng dẫn số 23/HD-VKSTC:

Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Thông tư số 55/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn về quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định học tập

Nghị quyết số 96/NQ-CP:

Thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

Thông tư số 59/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động trợ giúp pháp lý

Thông tư số 13/2020/TT-BYT:

Sửa đổi danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế

Chỉ thị số 06/CT-VKSTC:

Tăng cường kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi tài sản bị thất thoát

Quyết định số 908/QĐ-TTg:

Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020

Thông tư số 57/2020/TT-BTC:

Mức thu, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh

Thông tư số 56/2020/TT-BTC:

Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp

Ngày 12/6/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 56/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

Thông tư số 54/2020/TT-BTC:

Mức thu, nộp phí xác minh giấy tờ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước

Quyết định số 828/QĐ-BTC:

Quy chế Văn hóa công sở tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

Quyết định số 2433/QĐ-NHCS:

Công bố thủ tục giải quyết công việc được thay thế lĩnh vực hoạt động khác, tín dụng

Thông tư số 50/2020/TT-BTC:

Quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Thông tư số 49/2020/TT-BTC:

Quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH:

Hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất

Công văn số 1391/BHXH-BT:

Thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 746/QĐ-BHXH:

Kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia

Kế hoạch số 1584/KH-BHXH:

Kế hoạch thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Kế hoạch số 1584/KH-BHXH ngày 21/5/2020 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Nghị định số 58/2020/NĐ-CP:

Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Thông tư số 05/2020/TT-NHNN:

Quy định tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội

Quyết định số 877/QĐ-NHNN:

Công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực hoạt động tiền tệ tại Bộ phận một cửa

Quyết định số 919/QĐ-NHNN:

Lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Quyết định số 632/QĐ-TTg:

Quyết định giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2020

Quyết định số 920/QĐ-NHNN:

Quyết định mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Quyết định số 918/QĐ-NHNN:

Quy định về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng

Thông báo số 2778/TB-KBNN:

Thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6/2020

Công điện số 453/CĐ-KTNN:

Tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020 trong giai đoạn mới về phòng, chống dịch COVID-19

Công điện số 453/CĐ-KTNN ngày 24/4/2020 về tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020 trong giai đoạn mới về phòng, chống dịch COVID-19 do Kiểm toán Nhà nước ban hành.