VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Thông tư số 42/2021/TT-BTC:

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Mua bán nợ Việt Nam

Thông tư số 37/2021/TT-BTC:

Bãi bỏ Thông tư quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp

Thông tư số 36/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Quyết định số 256/QĐ-TCTC:

Công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Tạp chí Tài chính

Quy định lập dự toán, quản lý kinh phí chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31

Cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm

Thông tư số 32/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước

Thông tư số 33/2021/TT-BTC:

Quy định mức thu trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật

Thông tư số 31/2021/TT-BTC:

Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Ngày 17/05/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 31/2021/TT-BTC quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế.

Thông tư số 30/2021/TT-BTC:

Kéo dài quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán

Thông tư số 29/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo giáo dục phổ thông

Thông tư số 27/2021/TT-BTC:

Thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy

Thông tư số 28/2021/TT-BTC:

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12

Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Bộ Tài chính

Thông tư số 25/2021/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam

Thông tư số 24/2021/TT-BTC:

Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi

Thông tư số 22/2021/TT-BTC:

Quy định thành lập Hội đồng giám sát xổ số

Thông tư số 15/2021/TT-BTC:

Chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công

Ngày 18/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 15/2021/TT-BTC quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công.

Quyết định số 424/QĐ-BTC:

Quy chế thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài chính

Thông tư số 19/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Thông tư số 21/2021/TT-BTC:

Bãi bỏ thông tư quy định một số nội dung về trang phục, giấy chứng minh hải quan

Thông tư số 18/2021/TT-BTC:

Mức thu, nộp phí cấp phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự

Thông tư số 13/2021/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

Thông tư số 14/2021/TT-BTC:

Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh

Thông tư số 16/2021/TT-BTC:

Bãi bỏ hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

Thông tư số 12/2021/TT-BTC:

Mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

Thông tư số 11/2021/TT-BTC:

Bãi bỏ quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính

Ngày 05/02/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 161/2014/TT-BTC ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính.