VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT:

Hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Quyết định số 17/2020/QĐ-TTg:

Quyết định áp dụng cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Thông tư 31/2020/TT-BTC:

Sửa đổi Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

Thông tư số 32/2020/TT-BTC:

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông

Thông tư số 35/2020/TT-BTC:

Quy định về mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, nội địa

Thông tư số 33/2020/TT-BTC:

Quy định về mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Thông tư số 34/2020/TT-BTC:

Quy định về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

Thông tư số 36/2020/TT-BTC:

Quy định về mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Nghị định số 53/2020/NĐ-CP:

Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/05/2020 của Chính phủ quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Thông tư số 37/2020/TT-BTC:

Quy định về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

Thông tư số 45/2020/TT-BTC:

Quy định về mức thu, nộp phí đăng ký sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp

Thông tư số 44/2020/TT-BTC :

Quy định mức thu, nộp phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh

Thông tư số 43/2020/TT-BTC:

Quy định mức thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu xuất bản phẩm

Quyết định số 437/QĐ-TTg:

Nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19

Quyết định số 11/2020/QĐ-TTg:

Chế độ quản lý tài chính đối với cơ quan Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Quyết định số 445/QĐ-BTTTT

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư số 18/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

Quyết định số 750/QĐ-BTP:

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô phục vụ công tác

Quyết định số 750/QĐ-BTP ngày 06/04/2020 về phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô phục vụ công tác các chức danh và xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tư pháp.

Quyết định số 584/QĐ-BHXH:

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thông tư số 23/2020/TT-BTC:

Quy định về tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước

Chỉ thị số 18/CT-TTg:

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

Quyết định số 515/QĐ-TTg:

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020

Thông tư số 27/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật

Thông tư số 29/2020/TT-BTC

Thông tư số 29/2020/TT-BTC:

Công văn số 1020/BHXH-TCKT:

Bổ sung một số nội dung thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4, 5/2020

Công văn số 1071/BHXH-BT:

Cấp, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế

Công văn số 1072/BHXH-CSYT:

Đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT khi cơ sở khám chữa bệnh bị cách ly y tế

Công văn số 1072/BHXH-CSYT của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ngày 1/4/2020 về việc đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT khi cơ sở khám chữa bệnh bị cách ly y tế hoặc thay đổi nhiệm vụ điều trị Covid-19 gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân.