VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Thông tư số 05/2021/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định mức thu điều kiện hành nghề Thừa phát lại

Thông tư số 03/2021/TT-BTC:

Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Thông tư số 04/2021/TT-BTC:

Quy định bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Thông tư số 111/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị định số 07/2021/TT-BTC:

Thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu Việt Nam và Liên minh châu Âu

Quyết định số 27/QĐ-TCTC:

Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Tạp chí Tài chính

Nghị định số 156/2020/NĐ-CP:

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Quyết định số 2138/QĐ-BTC:

Danh mục linh kiện nhập khẩu sản xuất máy thở được miễn thuế

Quyết định số 01/QĐ-BTC:

Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết của Chính phủ

Ngày 04/01/2021, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 01/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Bộ Tài chính.

Thông tư số 112/2020/TT-BTC:

Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước

Thông tư số 113/2020/TT-BTC:

Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế đường thủy nội địa

Thông tư số 109/2020/TT-BTC:

Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Thông tư số 108/2020/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản

Thông tư số 110/2020/TT-BTC:

Bãi bỏ Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y

Thông tư số 105/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn về đăng ký thuế

Thông tư số 92/2020/TT-BTC:

Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Ngày 13/11/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 92/2020/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Thông tư số 96/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Thông tư số 95/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

Thông tư số 91/2020/TT-BTC:

Biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính

Thông tư số 94/2020/TT-BTC:

Sửa đổi quy định về dịch vụ truyền hình trả tiền

Thông tư số 89/2020/TT-BTC:

Sửa đổi một số quy định đối với doanh nghiệp bảo hiểm

Thông tư số 87/2020/TT-BTC:

Quy chuẩn kỹ thuật đối với thóc tẻ dự trữ quốc gia

Thông tư số 86/2020/TT-BTC:

Quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao

Thông tư số 85/2020/TT-BTC:

Quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Thông tư số 84/2020/TT-BTC:

Chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

Thông tư số 84/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.