Hướng dẫn thực hiện Thông tư 196/2012/TT-BTC

PV.

(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 76 /TCHQ-CCHĐH ngày 5/1/2013 gửi Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 196/2012/TT-BTC.

Hướng dẫn thực hiện Thông tư 196/2012/TT-BTC
Ảnh minh họa.Nguồn:Internet
Trước đó, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh  đã có công văn số 0007/HQHCM-GSQL ngày 02/01/2013 phản ánh vướng mắc khi thực hiện Thông tư 196/2012/TT-BTC, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1.Về việc doanh nghiệp chưa in được mẫu tờ khai mới theo quy định tại Thông tư 196/2012/TT-BTC Thông tư 196/2012/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2013, do vậy tất cả các tờ khai hải quan điện tử in phải tuân thủ theo mẫu quy định. Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp yêu cầu Công ty cung cẩp Hệ thống khai hải quan điện tử doanh nghiệp đang sử dụng hiệu chỉnh phần mềm khai báo đáp ứng quy định mới hoặc sử dụng phần mềm khai báo do cơ quan Hải quan cung cấp miễn phí tại trang Thông tin điện tử ngành Hải quan (www.customs.gov.vn).

2. Trong thời gian các Chi cục Hải quan đã triển khai thí điểm thủ tục hải quan điện tử chưa nâng cấp để sử dụng Hệ thống thông quan điện tử phiên bản 4.0, các Chi cục tiếp tục sử dụng Hệ thống thông quan điện tử phiên bản 3.0 để thực hiện theo quy định của Nghị định 87/2012/NĐ-CP. Việc kiểm tra, tiếp nhận, đăng ký tờ khai và phân luồng tờ khai thực hiện như sau:

a) Hệ thống kiểm tra, tiếp nhận tờ khai hải quan điện tử. Trường hợp Chi cục truởng Chi cục Hải quan nơi đãng ký tờ khai hải quan điện tử yêu câu, công chức Hải quan trực tiếp kiểm tra sơ bộ nội dung khai của người khai hải quan trong Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Công việc của bước này gồm:

- Kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai (cưỡng chế làm thủ tục hải quan, ân hạn thuế, chính sách mặt hàng).

- Kiểm tra tên hàng, đơn vị tính, mã số như quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư 196/2012/TT-BTC.

- Kiểm tra sự đầy đủ các tiêu chí trên Tờ khai hải quan điện tử quy định tại Mầu số 1 Phụ lục I Thông tư 196/2012/TT-BTC. Cụ thể: Căn cứ vào tên hàng và mã số hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, công chức kiểm tra đầy đủ các tiêu chí cần phải có cho mặt hàng đó nhu: thông tin giấy phép, thông tin cần thiết cho thủ tục miễn, hoàn thuế ...

b) Trường hợp thông tin khai của người khai hải quan gửi đến chưa phù hợp theo quy định, công chức kiểm tra thông qua Hệ thông huớng dân người khai hải quan điều chỉnh cho phù hợp hoặc từ chối đăng ký và nêu rõ lý do bằng “Thông báo từ chối tờ khai hải quan điện tử”.

c) Nếu thông tin khai báo phù hợp và đầy đủ thì chấp nhận đăng ký tờ khai hải quan điện tử, cập nhật kết quả kiểm tra vào Hệ thống để Hệ thong cấp số đãng ký, phân luồng tờ khai.