[Infographics] Yêu cầu mới với thương nhân nhập khẩu khí và quản lý chất lượng khí xuất khẩu

PV.

Thông tư số 20/2019/TT-BKHCN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt Nam đã quy định cụ thể yêu cầu đối với thương nhân nhập khẩu khí và quản lý chất lượng khí xuất khẩu.

[Infographics] Yêu cầu mới với thương nhân nhập khẩu khí và quản lý chất lượng khí xuất khẩu
[Infographics] Yêu cầu mới với thương nhân nhập khẩu khí và quản lý chất lượng khí xuất khẩu - Ảnh 1