Kê khai nộp thuế đối với việc gửi/nhận thiết bị mới thay thế thiết bị bảo hành

PV.

(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa có công văn 4265/TCHQ-TXNK trả lời Công ty cổ phần Misoft về việc kê khai nộp thuế đối với việc gửi/nhận thiết bị mới thay thế thiết bị bảo hành.

Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thứ nhất, về quy định kê khai, nộp thuế: Nếu thiết bị thay thế dùng cho bảo hành của Công ty không thuộc đối tượng miễn thuế theo quy định tại Điều 101 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì Công ty phải kê khai nộp thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Thứ hai, về trị giá tính thuế: Theo quy định tại điểm 5.2.2 khoản 5 Điều 20 Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính, thì: Trường hợp hàng hóa nhập khẩu là hàng bảo hành, trị giá tính thuế do cơ quan Hải quan xác định theo nguyên tắc và một trong các phương pháp xác định trị giá tính thuế hướng dẫn tại Thông tư 205/2010/TT-BTC.

Công ty liên hệ với cơ quan Hải quan nơi mở tờ khai Hải quan để được hướng dẫn cụ thể.