Không tăng room cho nhà đầu tư nước ngoài

Theo Đầu tư CK

Theo dự thảo mới được UBCKNN lấy ý kiến, tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài vẫn được giữ nguyên ở mức 49% chứ không tăng như kiến nghị lâu nay của nhiều thành viên thị trường.

Không tăng room cho nhà đầu tư nước ngoài
Từ nay đến 12/10/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) sẽ lấy ý kiến của các thành viên tham gia thị trường về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tham gia của các tổ chức, cá nhân nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam (thay thế Quyết định 55/2009/QĐ-TTg về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam).

Theo dự thảo này, tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài vẫn được giữ nguyên ở mức 49% chứ không tăng như kiến nghị lâu nay của nhiều thành viên thị trường.

Cụ thể, điều 4 của Quyết định quy định về tỷ lệ sở hữu của các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong công ty cổ phần đại chúng ghi rõ:

1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu tối đa 49% tổng số cổ phiếu của công ty cổ phần đại chúng, ngoại trừ:

a. Pháp luật chuyên ngành có quy định khác thì áp dụng theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

b. Cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng theo cam kết quốc tế đó;

c. Danh mục ngành nghề hạn chế đầu tư nước ngoài với tỷ lệ sở hữu nước ngoài cụ thể có quy định khác thì áp dụng theo Danh mục đó (nếu có).

Trường hợp công ty cổ phần đại chúng hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực, bao gồm cả một số ngành nghề, lĩnh vực có quy định khác nhau về tỷ lệ tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài thì tổ chức, cá nhân nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần không quá mức của ngành nghề, lĩnh vực có quy định tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài thấp nhất.

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài được đầu tư không hạn chế đối với cổ phiếu của công ty cổ phần đại chúng chuyển đổi từ doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), ngoại trừ các trường hợp quy định tại điểm a,b,c Khoản 1 Điều 4 Quyết định này.

Trong quá trình hoạt động của công ty cổ phần đại chúng chuyển đổi từ doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, các cổ đông sáng lập nước ngoài được phép chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định sau:

- Việc chuyển nhượng cho các cổ đông nước ngoài không phải là cổ đông sáng lập phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận sau khi loại bỏ phần biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển nhượng.

- Việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập nước ngoài trong thời gian hạn chế chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân trong nước phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, sau khi đã loại bỏ phần biểu quyết của cổ đông sáng lập và phải được cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư chấp thuận.

Ngoại trừ cổ đông sáng lập nắm giữ tỷ lệ tối thiểu 30% vốn điều lệ để hưởng ưu đãi đầu tư, cổ đông sáng lập của công ty cổ phần đại chúng chuyển đổi phải cam kết nắm giữ tối thiểu 20% vốn điều lệ trong vòng 5 năm kể từ khi chuyển đổi hoặc 2 năm kể từ khi niêm yết nếu như thời gian hạn chế chuyển nhượng đã hết.