VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Năm 2013, UBCKNN kiến nghị kéo dài việc miễn giảm thuế chứng khoán

Theo Nghị quyết của Quốc hội năm 2011, việc miễn giảm thuế kéo dài từ ngày 8/2011 đến ngày 31/12/2012. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) kiến nghị tiếp tục kéo dài việc miễn giảm thuế này sang năm 2013.

Một trong số các đề xuất đưa ra năm 2013 của UBCKNN kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội đó là việc tiếp tục kéo dài việc miễn giảm thuế đối với lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán quy định tại Nghị quyết số 08/2011/ QH13 ngày 06/08/2011 của Quốc hội về việc bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và cá nhân.

Ngoài ra UBCKNN kiến nghị ưu đãi thuế đối với các loại hình quỹ đầu tư mới, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ hưu trí tự nguyện, miễn thuế đối với cổ phiếu thưởng, áp dụng chính sách chung cho chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần là chuyển nhượng chứng khoán tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Trong kỳ họp Quốc hội tháng 11 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật thu nhập cá nhân sửa đổi, áp dụng từ ngày 1/7/2013 theo đó các nhà đầu tư chứng khoán được chọn kỳ tính thuế theo từng lần chuyển nhượng hoặc theo năm.

Ngoài ra UBCKNN cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo, hỗ trợ UBCKNN triển khai các đề án lớn như đề án thị trường chứng khoán phái sinh, Nghị định hướng dẫn tổ chức và hoạt động thị trường chứng khoán phái sinh, đề án tái cấu trúc Sở giao dịch chứng khoán…

Nghị quyết số 08/2011/ QH13 ngày 06/08/2011

Miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01/8/2011 đến hết 31/12/2012 đối với cổ tức được chia cho cá nhân từ hoạt động đầu tư vào thị trường chứng khoán, góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp trừ cổ tức của các ngân hàng cổ phần, quỹ đầu tư tài chính, tổ chức tín dụng.

Đồng thời giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp từ ngày 01/8/2011 đến hết ngày 31/12/2012 đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM