Liên Bộ Tài chính-Công Thương điều hành giá xăng dầu

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Ngày 31/3, Bộ Tài chính đã ra Thông cáo báo chí về việc điều hành giá xăng dầu trong thời điểm hiện tại. Theo đó, ngoài việc yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ ổn định giá bán đối với mặt hàng xăng, Liên Bộ Tài chính-Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện giảm giá đối với mặt hàng dầu diezel, dầu hỏa và dầu mazut.

Bộ Tài chính cho biết, căn cứ nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC thì chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VND/lít,kg.

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở theo đúng quy định

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở theo đúng quy định

 

(1)

(2)

(3) = (1)-(2)

1. Xăng RON 92

24.690

24.920

-230

2. Dầu điêzen 0,05S

22.840

22.601

+239

3. Dầu hoả

22.630

22.485

+145

4. Dầu madút

18.590

18.469

+121

                                    

Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tiếp tục biến động như hiện nay, căn cứ tình hình kinh tế xã hội trong nước và bình quân 30 ngày tính giá cơ sở của giá xăng dầu thế giới; căn cứ văn bản đăng ký giá của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối; Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã thông báo điều hành giá xăng dầu trong nước như sau:

Thứ nhất, về nguyên tắc điều hành giá xăng dầu trong nước:

Thống nhất nguyên tắc điều hành giá xăng dầu trong nước theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước, thực hiện đúng theo các quy định của Nghị định số 84/2009/NĐ-CP; điều hành giá xăng dầu theo xu hướng giá xăng, dầu thị trường của từng chủng loại xăng, dầu thế giới và theo phương châm chia sẻ lợi ích giữa các bên tham gia thị trường.

Thứ hai, phương án điều hành cụ thể:

Liên Bộ yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành; Giảm sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng xăng từ 300 đồng/lít xuống còn 200 đồng/lít; Các mặt hàng dầu điêzen, dầu hỏa và madút giữ nguyên như hiện hành.

Sau khi thực hiện các biện pháp điều hành như trên, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện việc điều chỉnh giá đối với một số mặt hàng xăng dầu, cụ thể:

Giảm giá bán dầu điêzen và madút: Hiện nay, giá cơ sở của dầu điêzen và madút đã được tính đủ các yếu tố trong giá theo quy định. Do giá thế giới bình quân có xu hướng giảm làm giá cơ sở giảm so với giá bán lẻ hiện hành, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giảm giá bán lẻ tương ứng; nhưng giá bán sau khi điều chỉnh không được cao hơn mức giá cơ sở đã công bố (lần lượt là 22.601 đồng/lít và 18.469 đồng/kg).

Giảm giá bán dầu hỏa: Sau một thời gian dài chưa tính hoặc chưa tính đủ lợi nhuận, cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối khôi phục lợi nhuận trong giá cơ sở mặt hàng dầu hỏa theo đúng quy định (150 đồng/lít lên 300 đồng/lít); phần chênh lệch còn lại giữa giá cơ sở và giá bán lẻ hiện hành yêu cầu giảm tương ứng nhưng giá bán sau khi điều chỉnh không được cao hơn mức giá cơ sở đã công bố (22.485 đồng/lít).

Giữ ổn định giá bán mặt hàng xăng: Tương tự dầu hỏa, sau một thời gian dài chưa tính hoặc chưa tính đủ lợi nhuận, cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối khôi phục lợi nhuận trong giá cơ sở mặt hàng xăng theo đúng quy định (150 đồng/lít lên 300 đồng/lít). Sau khi thực hiện các biện pháp điều hành như trên, trước mắt yêu cầu giữ ổn định giá bán như hiện hành.

Như vậy, căn cứ trên yêu cầu điều của Liên Bộ, và  tham chiếu theo giá hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, thì mức giảm đối với dầu điêzen tối thiểu khoảng 239 đồng/lít; dầu madút tối thiểu  khoảng 121 đồng/kg và  dầu hỏa tối thiểu khoảng 145 đồng/lít

Thứ ba, về thời điểm thực hiện:

Giảm sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng xăng: Áp dụng từ 24 giờ 00 ngày 31/3/2014; Thời điểm điều chỉnh giảm giá bán dầu điêzen, dầu madút và dầu hỏa do doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối quy định nhưng không muộn hơn 24 giờ 00 ngày 31/3/2014.