Một nhiệm kỳ nhiều nỗ lực

Đồ Hoàng Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Bộ Tài chính đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tập trung xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những kết quả của nhiệm kỳ qua là động lực để Đảng bộ Bộ Tài chính vững tin bước vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Tài chính về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (tháng 9/2013).
Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Tài chính về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (tháng 9/2013).

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng

Giai đoạn 2010-2015, bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn. Những thành tựu đạt được trong 30 năm đổi mới đã góp phần mở rộng và tăng cường tiềm lực tài chính quốc gia. Thể chế tài chính cho sự vận hành của một nền kinh tế thị trường được hoàn thiện và củng cố. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn nền kinh tế thế giới xuất hiện thêm nhiều bất ổn mới. Trong nước, những yếu kém vốn có của nền kinh tế từ nhiều năm chưa được giải quyết, đã bộc lộ rõ. Yêu cầu đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội, cải thiện môi trường sản xuất - kinh doanh, đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước ngày càng cao trong khi nguồn lực của đất nước vẫn còn hạn hẹp. Tình hình biển Đông diễn biến phức tạp, tác động đến tình hình kinh tế - tài chính trong nước.

Trước bối cảnh đó, nhiệm vụ Quốc hội, Chính phủ giao cho Bộ Tài chính phải luôn nỗ lực phấn đấu năm sau cao hơn năm trước. Quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính nhận định phân tích những thuận lợi, khó khăn, tìm ra các giải pháp tích cực để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng ủy Bộ và các cấp ủy Đảng đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hằng năm; cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ vào thực tiễn công tác của từng cơ quan, đơn vị; tích cực vận động cán bộ, đảng viên trong Ngành thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho. Nhiều giải pháp kinh tế - tài chính đã được hoạch định, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, góp phần tích cực vào ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát. Nhờ đó, ngành Tài chính đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ tài chính - ngân sách mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Bộ Tài chính luôn xác định, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ cần phải phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng và muốn vậy phải xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Công tác xây dựng tổ chức Đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu, chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên được Đảng bộ quan tâm, chú trọng thường xuyên. Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc luôn chủ động, kịp thời nắm bắt thông tin, xử lý dư luận xã hội; củng cố nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức Đảng; quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy các cấp đến cán bộ, đảng viên; tổ chức nhiều đợt học tập chính trị sâu rộng.

Đặc biệt, Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo các đơn vị tích cực tổ chức thực hiện và khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Lấy mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tích cực đấu tranh phê bình và tự phê bình của cán bộ, đảng viên làm nền tảng cho việc xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Từ đó, góp phần quan trọng trong việc nâng cao tư tưởng chính trị và thống nhất trong toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Trong nhiệm kỳ qua, đội ngũ đảng viên của Đảng bộ đã phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, từ tổng số 2.979 đảng viên theo báo cáo đầu nhiệm kỳ đến tháng 6/2015, tổng số đảng viên của Đảng bộ đã được nâng lên 3.953 đảng viên. Trong đó, có 3.109 đảng viên có trình độ đại học và cao đẳng; 683 đảng viên có trình độ có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ; 14 đảng viên được phong chức danh giáo sư, phó giáo sư; 147 đảng viên có trình độ công nhân viên kỹ thuật, nghiệp vụ, trung học chuyên nghiệp.

Trong nhiệm kỳ qua, đội ngũ đảng viên của Đảng bộ Bộ Tài chính đã phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, từ tổng số 2.979 đảng viên đầu nhiệm kỳ, đến tháng 6/2015 tổng số đảng viên đã nâng lên 3.953 người.

Nhìn chung đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Tài chính được rèn luyện và trưởng thành qua thực tiễn công tác; đa số thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng; gương mẫu thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác; thể hiện tính tiền phong gương mẫu, có lối sống giản dị, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năng lực vận dụng và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong xây dựng cơ chế, chính sách và tổ chức điều hành trong hoạt động thực tiễn có nhiều tiến bộ.

Những kết quả trên khẳng định đường lối lãnh đạo, chỉ đạo đúng hướng của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ Tài chính trong 5 năm qua trên các lĩnh vực của ngành Tài chính. Công tác xây dựng tổ chức Đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu, tổ chức Đảng và đảng viên được Đảng bộ quan tâm, chú trọng thường xuyên.

Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc luôn chủ động, kịp thời nắm bắt thông tin, xử lý dư luận xã hội; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của cấp ủy các cấp đến cán bộ, đảng viên; tổ chức nhiều đợt học tập chính trị sâu rộng, đặc biệt là tích cực khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Lấy mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tích cực đấu tranh phê bình và tự phê bình của cán bộ, đảng viên làm nền tảng cho việc xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Từ đó, đã góp phần quan trọng nhằm nâng cao tư tưởng chính trị và thống nhất trong toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Với mục tiêu đã được xác định, lấy nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị làm trọng tâm, công tác xây dựng Đảng là then chốt, đề cao vai trò trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên ở mọi lúc, mọi nơi, trong lãnh đạo, Ban Chấp hành Đảng bộ đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Bộ và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phát huy trí tuệ tập thể, chủ động sáng tạo đề ra nhiều chủ trương, biện pháp sát với thực tế, tình hình cơ quan, đơn vị nhằm phát huy tối đa năng lực thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên và đã thu được kết quả rất đáng ghi nhận trên mọi lĩnh vực của ngành Tài chính:

Thứ nhất, tập trung lãnh đạo công tác hoàn thiện thể chế pháp luật; xây dựng cơ chế, chính sách, về quản lý kinh tế, tài chính liên quan đến lĩnh vực ngân sách, thuế, dự trữ quốc gia, hải quan, tài sản công, tài chính đất đai, bảo hiểm, chứng khoán, y tế, xã hội...

Thứ hai, Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị trong Ngành chủ động, tích cực triển khai thực hiện các giải pháp; phấn đấu quyết liệt để đảm bảo hoàn thành, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách; tổng thu NSNN 5 năm (2011-2015) tăng gấp 1,9 lần so với giai đoạn 2006-2010; số thu thuế và phí tăng gấp 2. Tỷ lệ huy động thu NSNN bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt khoảng 22-23% GDP.

Thứ ba, tăng cường huy động các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; đa dạng hóa các hình thức huy động vốn. Theo đó, từ năm 2011 đến nay, huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt khoảng 31% GDP, gấp 1,8 lần, giai đoạn 2006-2010.

Thứ tư, thực hiện phân bổ có hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm chi NSNN; thực hiện có kết quả quá trình tái cơ cấu đầu tư công theo định hướng đề ra. Tổng chi NSNN giai đoạn 2011- 2015 đạt mức bình quân 27,78% GDP.

Thứ năm, tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra giám sát. Dư nợ công, dư nợ Chính phủ và dư nợ nước ngoài của quốc gia được đảm bảo trong phạm vi cho phép, thực hiện trả nợ đầy đủ, đúng hạn, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn, đảm bảo uy tín và các cam kết của Chính phủ.

Thứ sáu, quá trình sắp xếp, tái cơ cấu, đổi mới các DNNN đạt được kết quả quan trọng, hiệu quả hoạt động của khu vực DNNN đã có nhiều chuyển biến.

Thứ bảy, thị trường tài chính, bảo hiểm, dịch vụ tài chính tiếp tục phát triển ổn định, quá trình tái cơ cấu thị trường tài chính, bảo hiểm được thực hiện đồng bộ, đảm bảo tiến độ đề ra.

Thứ tám, tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; tổ chức khai thác hiệu quả nguồn lực tài sản công thông qua việc hoàn thành sắp xếp lại, xử lý đối với cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước.

Thứ chín, cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính đạt được nhiều kết quả tích cực, quan trọng; hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin được tăng cường, đã xây dựng và vận hành có kết quả một số hệ thống công nghệ thông tin lớn (như TABMIS, VNACCS/VCIS). Chỉ số cải cách hành chính có sự cải thiện rõ rệt, từ vị trí thứ 8/19 bộ, ngành năm 2012 đã lên vị trí thứ 4/19 bộ, ngành năm 2013.

Công tác quản lý thuế, hải quan, kho bạc Nhà nước không ngừng được hiện đại hoá; cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan được quyết liệt đẩy mạnh thực hiện. Theo đó, đã rà soát, hệ thống hoá 645 thủ tục hành chính thuế, hải quan (thuế nội địa 421 thủ tục; hải quan 224 thủ tục); rút ngắn 54% số giờ nộp thuế (số giờ nộp thuế, không bao gồm làm thủ tục bảo hiểm xã hội, đã giảm 370 giờ từ 537 giờ/năm xuống còn khoảng 167 giờ/năm; giảm thời gian làm thủ tục hải quan. Đã có khoảng 95% số doanh nghiệp thực hiện khai thuế điện tử, đồng thời đã thí điểm thực hiện nộp thuế điện tử ở 18 địa phương; 100% đơn vị hải quan trên toàn quốc đã triển khai áp dụng thủ tục hải quan điện tử.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Tài chính được rèn luyện và trưởng thành qua thực tiễn công tác; đa số thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng; gương mẫu thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Đây là tiền đề quan trọng để Đảng bộ Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Tài chính quyết tâm đoàn kết hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cho toàn nhiệm kỳ, áp dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn công tác... quan tâm mọi mặt đời sống tinh thần, vật chất của cán bộ, đảng viên, quần chúng, xây dựng Đảng bộ Bộ và ngành Tài chính ngày càng vững mạnh, phát triển bền vững.