Mức phí tính thuế tài nguyên đối với sản lượng đá?

PV.

(Tài chính) Cục Thuế Thừa Thiên Huế đã có Công văn số 5544 /CT-TTHT nhằm giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp về việc sản lượng đá tính thuế tài nguyên.

Theo  Cục Thuế Thừa Thiên Huế, sản lượng đá tính thuế tài nguyên đã được quy định cụ thể tại Điều 5, Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên.

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên, doanh nghiệp xác định sản lượng tính thuế tài nguyên là sản lượng đá hộc, đá 0,5x1, đá 1x2, đá 2x4 thực tế khai thác. Đối với đá nguyên khai (đá hộc) sau khi khai thác được đưa vào sản xuất để tạo ra các sản phẩm khác thì sản lượng được quy đổi về đá nguyên khai (đá hộc) để tính thuế tài nguyên.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp khai thác khoáng sản tính toán mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản dựa trên Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 158/2011/TT-BTC ngày 16/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.