Nâng cao sức chiến đấu của Đảng qua công tác kiểm tra, giám sát

PV.

Trong những năm qua, Đảng ủy Bộ Tài chính luôn quan tâm chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát. Trên cơ sở các quan điểm và định hướng đã được xác lập, quy định, hướng dẫn tại các Nghị quyết, công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Bộ Tài chính nhanh chóng được xây dựng, triển khai thực hiện, mang lại nhiều kết quả thiết thực…

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc tại Kho bạc Nhà nước. Nguồn: Đặc san TTCTĐ số 4 - tháng 7/2015
Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc tại Kho bạc Nhà nước. Nguồn: Đặc san TTCTĐ số 4 - tháng 7/2015

Sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được kiện toàn. Hàng năm, 100% các Đảng bộ, tổ chức đảng xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra Đảng của cấp ủy. Đặc biệt, sau khi Nghị quyết số 03/NQ-ĐUK ngày 18/3/2013 của Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương về “ Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng” được ban hành, Đảng ủy Bộ Tài chính, cấp ủy các cấp đã chú trọng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy bộ đã tổ chức kiểm tra tình hình chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng tài chính ở các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; kiểm tra công tác kết nạp, xử lý kỷ luật đảng viên; chất lượng sinh hoạt Đảng... Qua kiểm tra đã đánh giá được thực trạng công tác xây dựng đảng, đánh giá đúng những ưu điểm, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót khuyết điểm của các tổ chức Đảng, phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo của cấp ủy, việc phân loại tổ chức đảng, đảng viên...

Ngay từ đầu năm 2013, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát số 20-CTr/ĐU ngày 06/02/2013 với các trọng tâm: “Năm chi bộ”, năm triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục những tồn tại khuyết điểm qua đợt kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị theo chuyên đề của năm. Cùng với đó, Đảng ủy Bộ và UBKT tiến hành việc thực hiện chế độ sinh hoạt định kỳ của cấp uỷ, chi bộ, các tổ chức đảng. Kiểm tra việc triển khai thực hiện “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận năm 2014”; kiểm tra việc triển khai quy hoạch cán bộ cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; việc thu, nộp và sử dụng đảng phí; việc xây dựng chương trình, kế hoạch khắc phục khuyết điểm, tồn tại sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Qua đó, kịp thời giải quyết những vướng mắc về công tác tài chính, bố trí, sắp xếp cán bộ các ban, đơn vị kiện toàn tổ chức cơ quan UBKT Đảng ủy Bộ và UBKT đảng ủy cơ sở.

Vậy còn tình hình công tác giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng trong nhiệm kỳ qua được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Việc thi hành kỷ luật đảng viên, tổ chức Đảng, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của đảng ủy Bộ và các cấp ủy đối với tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện đúng thẩm quyền và thủ tục quy định. Trong nhiệm kỳ đã xử lý kỷ luật 45 đảng viên (trong đó: khai trừ 5, cách chức 1, cảnh cáo 13, khiển trách 26); xem xét giải quyết dứt điểm 26 đơn thư khiếu nại tố cáo có liên quan đến cán bộ đảng viên trong đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ủy Bộ và tổ chức đảng trực thuộc đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng các tổ chức đảng và cơ quan đơn vị vững mạnh, duy trì kỷ luật, kỷ cương, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ; giúp các cấp ủy có thêm những bài học kinh nghiệm trong công tác giáo dục quản lý cán bộ đảng viên...

Việc kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng là yêu cầu bắt buộc. Đồng chí đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ này của UBKT Đảng ủy Bộ Tài chính như thế nào?

Để công tác kiểm tra, giám sát trong các cơ sở Đảng đạt kết quả cao theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, Đảng ủy Bộ Tài chính luôn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể từng giai đoạn trong năm. Cụ thể, trong năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã lập 03 đoàn kiểm tra đối với 09 đảng bộ, chi bộ là: Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế; Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan; Đảng bộ Học viện Tài chính; Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước; Đảng bộ cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Chi bộ Thời báo Tài chính Việt Nam; Đảng bộ Bộ phận Vụ Kế hoạch - Tài chính; Đảng bộ Cục Quản lý giá; Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ. Bên cạnh việc lập các đoàn giám sát chuyên đề và tổ công tác khảo sát việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ, UBKT Đảng ủy Bộ cũng tập trung vào thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện công tác kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết 01- NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; thực hiện tiêu chuẩn đảng viên, cấp ủy viên; thực hiện những điều đảng viên không được làm; kế hoạch thực hiện, lộ trình, biện pháp khắc phục những vấn đề đã kết luận sau đợt tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)…

Qua kiểm tra, giám sát đã làm rõ ưu điểm, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên; nhận xét, đánh giá đúng tính hình thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng cấp dưới theo quy định tại điều 30 Điều lệ Đảng; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng, phát hiện, biểu dương những điển hình tiên tiến; đồng thời cảnh báo, nhắc nhở, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm và xử lý kịp thời các vi phạm.

Có thể nói, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong thời gian qua của Đảng ủy Bộ Tài chính đã được tăng cường, kỷ cương, kỷ luật của đảng được giữ vững, góp phần quan trọng trong việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm, duy trì kỷ luật đảng. Công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Xin cảm ơn đồng chí!