Nghĩa vụ cung cấp thông tin và giải trình theo yêu cầu trên thị trường chứng khoán?

PV.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 95/2020 /TT-BTC hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán. Trong đó, quy định rõ nghĩa vụ về cung cấp thông tin và giải trình theo yêu cầu của các tổ chức và cá nhân tham gia giao dịch chứng khoán, cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán.

Xem thêm

Video nổi bật