Người thất nghiệp được mức hỗ trợ tối đa 3,6 triệu đồng học nghề

Theo kinhtevadubao.com.vn

(Tài chính) Ngày 03/10, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 55/2013/QĐ-TTg. Theo đó, mức hỗ trợ học nghề tối đa cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp là 600.000 đồng/người/tháng.

Người thất nghiệp được mức hỗ trợ tối đa 3,6 triệu đồng học nghề
Thời gian được hỗ trợ học nghề không quá 6 tháng. Nguồn: internet

Cụ thể, đối với người tham gia các khoá học nghề đến 3 tháng, mức hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học; mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề và thời gian học nghề thực tế.

Đối với người tham gia các khoá học nghề trên 3 tháng, mức hỗ trợ tối đa 600.000 đồng/người/tháng; mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề và thời gian học nghề thực tế.

Đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tham gia học nghề có mức chi phí học nghề cao hơn mức hỗ trợ học nghề theo quy định nêu trên thì phần vượt quá mức hỗ trợ học nghề do người lao động tự chi trả.

Thời gian được hỗ trợ học nghề phụ thuộc vào thời gian đào tạo nghề của từng nghề và nhu cầu của từng người lao động, nhưng không quá 6 tháng.

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tham gia học nghề được hỗ trợ kinh phí để học một nghề và một lần, thực hiện thông qua cơ sở dạy nghề; không hỗ trợ bằng tiền trực tiếp cho người lao động để tự học nghề.

Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ học nghề do Bảo hiểm xã hội Việt Nam chi trả từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2013.