Những kết quả tích cực trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

PV.

Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã được toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Bộ Tài chính đón nhận, hưởng ứng tích cực. Nhờ đó, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại Đảng bộ Bộ Tài chính đã có nhiều kết quả tích cực.

Đoàn kiểm tra của Đảng ủy khối các cơ quan TW kiểm tra kết quả khắc phục sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4. Nguồn TTCTĐ số 4, tháng 7/2015
Đoàn kiểm tra của Đảng ủy khối các cơ quan TW kiểm tra kết quả khắc phục sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4. Nguồn TTCTĐ số 4, tháng 7/2015

Quyết liệt chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), ngay sau Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai Nghị quyết, Đảng ủy Bộ Tài chính đã ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết trong Đảng bộ. Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai như: Kế hoạch số 01- KH/BCSĐ, ngày 16/4/2012 để triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (trong đó xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp tiến hành cũng như thời gian, tiến độ thực hiện ở từng cấp và các bước tiến hành); Hướng dẫn số 01-HD/BCSĐ ngày 18/7/2012 về việc hướng dẫn và phân công các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc và các tổ chức đảng thuộc Bộ Tài chính triển khai thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCSĐ…

Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ cũng đã ban hành Quyết định thành lập Bộ phận Thường trực, Nhóm giúp việc để triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4, các văn bản hướng dẫn cơ sở, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ trực tiếp chỉ đạo, dự kiểm điểm cấp ủy và các đồng chí cấp ủy viên tại 49 đảng bộ, chi bộ trực thuộc theo quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối và kế hoạch của Đảng ủy Bộ Tài chính. Căn cứ vào quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ Tài chính, các cấp ủy cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo đối với cấp ủy trực thuộc và đảng viên để triển khai thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Trung ương. Việc ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Bộ Tài chính đối với cơ sở đảng trực thuộc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là kịp thời, nghiêm túc, quyết liệt theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối.

Công tác quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 cũng đã được Đảng bộ Bộ Tài chính thực hiện nghiêm túc trong học tập nghiên cứu, quán triệt có cả trao đổi, thảo luận làm rõ thêm những vấn đề còn vướng mắc; cán bộ đảng viên trong đảng bộ tham dự đầy đủ các lớp học tập quán triệt Nghị quyết. Đảng ủy Bộ tổ chức 03 đợt phổ biến, quán triệt nghị quyết của Trung ương với 12 lớp có tổng số 8.258 đồng chí, trong đó có 3.028 đảng viên, 5.220 cán bộ, công chức. Sau các lớp học trên, các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị thuộc Đảng ủy Bộ đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa của Nghị quyết; nắm vững tư tưởng chỉ đạo, nội dung quan trọng, cấp bách, những việc cần làm, cả trước mắt và lâu dài trong công tác xây dựng Đảng.

Những kết quả đáng ghi nhận

Chính việc triển khai, hướng dẫn chi tiết và phù hợp với đặc thù của ngành Tài chính, cho nên quá trình chuẩn bị việc tổ chức thực hiện kiểm điểm của các đảng bộ, chi bộ trong toàn Ngành được thực hiện và đạt kết quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối. Tập thể Ban Thường vụ, cấp ủy, lãnh đạo các cấp, cá nhân từng đồng chí Ủy viên thường vụ, cấp ủy đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình, phê bình, bám sát 3 vấn đề cấp bách nêu trong Nghị quyết Trung ương IV gồm: Về tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống; về xây dựng đội ngũ lãnh đạo quản lý và về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Các báo cáo kiểm điểm trải qua nhiều vòng dự thảo, được lấy ý kiến tham gia rộng rãi của các tổ chức, cá nhân, cấp ủy nơi cư trú theo quy định của Trung ương.

Qua ý kiến góp ý của các đảng bộ, chi bộ, các cơ quan, cán bộ lão thành và kết quả kiểm điểm đều đánh giá nhìn chung đội ngũ cán bộ, đảng viên ngành tài chính có chuyên môn vững, có ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ tốt, đoàn kết, nhất trí, có nét văn hoá riêng của cán bộ tài chính; Công tác tổ chức và cán bộ của ngành Tài chính cũng đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần hình thành đội ngũ cán bộ, công chức nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ về số lượng, chất lượng cán bộ; Trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ, cấp ủy các cấp trực thuộc luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; giải quyết công việc công khai, khách quan, minh bạch theo các quy định của Đảng, Nhà nước và quy chế làm việc cơ quan, đơn vị…

Việc kiểm điểm Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, từng Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ diễn ra nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn, cầu thị có sự chứng kiến, giám sát chặt chẽ của Đảng ủy cấp trên. Sau góp ý phê bình đều có kết luận thống nhất của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; các tập thể, cá nhân đồng chí cấp ủy các cấp được phê bình góp ý đã cầu thị tiếp thu, thấy được những tồn tại, hạn chế khuyết điểm và đề ra được phương hướng, giải pháp khắc phục. Theo đánh giá của nhóm công tác Đảng ủy Khối, việc điểm điểm của tập thể và thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) là nghiêm túc, thẳng thắn, chân thành và đạt yêu cầu.

Nỗ lực thực hiện Nghị quyết

Sau đợt kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI) về xây dựng Đảng, trên cơ sở kiểm điểm những kết quả đạt được và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của cấp ủy trực thuộc, gợi ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch số 02-KH/BCSĐ, ngày 15/12/2012, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được nêu ra trong đợt kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Trong đó, xác định rõ nội dung, lộ trình khắc phục hạn chế khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm của Đảng ủy Bộ, cũng như từng cấp ủy trực thuộc.

Đảng bộ Bộ Tài chính, từng tổ chức đảng thuộc, trực thuộc Đảng ủy Bộ đã cơ bản khắc phục những tồn tại hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra trong đợt kiểm điểm thực hiện nghị quyết Trung ương 4. Nhiều tổ chức đảng đã tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoàn thiện, sửa đổi cơ chế chính sách; Tăng cường quản lý, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát. Các ngành Hải quan, Thuế, Kho bạc đã tìm ra những hạn chế từ cơ chế chính sách pháp luật, khắc phục những tồn tại trong quản lý hoạt động kinh doanh hàng tạm nhập - tái xuất, tăng cường đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá, chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước từ hoàn thuế giá trị gia tăng, chủ động phát hiện chuyển cơ quan điều tra những doanh nghiệp vi phạm pháp luật, hạn chế thiệt hại cho ngân sách nhà nước, xử lý nghiêm túc những cán bộ công chức vi phạm, làm trong sạch nội bộ cơ quan đơn vị.

Qua đợt kiểm điểm phê bình, tự phê bình và khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng ủy Bộ được tăng cường hơn. Các cấp ủy đảng đã kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên. Các đợt quy hoạch, luân chuyển, đề bạt cán bộ nhờ làm tốt công tác tư tưởng nên đã bảo đảm cho cơ quan đơn vị luôn duy trì ổn định hoàn thành tốt nhiệm vụ, hạn chế phát sinh khiếu kiện. Cấp ủy các cấp đã quan tâm chăm lo làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng được đội ngũ cán bộ Đảng, đội ngũ lãnh đạo chuyên môn ngành Tài chính có phẩm chất, năng lực, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo cho ngành Tài chính luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao. Kỷ luật, kỷ cương của cơ quan, đơn vị, của Ngành được tăng cường, hạn chế các hành vi vi phạm. Những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ, công tác quản lý cán bộ đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ dần được khắc phục, tạo được sự đồng thuận và quyết tâm cao trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ngành.