Nợ xấu trên 3%, tổ chức tín dụng không được niêm yết

Theo TTVN/SBV

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư quy định điều kiện niêm yết của các tổ chức tín dụng, áp dụng kể từ ngày 29/10/2012.

Nợ xấu trên 3%, tổ chức tín dụng không được niêm yết

Ngày 13/9/2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư số 26/2012/TT-NHNN hướng dẫn thủ tục chấp thuận của NHNN đối với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần (TCTD).

Thông tư này quy định rõ điều kiện, thủ tục TCTD được chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài.

Theo quy định, các TCTD là Ngân hàng thương mại cổ phần, Công ty tài chính cổ phần, Công ty cho thuê tài chính cổ phần phải có đủ các điều kiện sau mới được NHNN chấp thuận niêm yết trên thị trường chứng khoán:

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 02 năm tính đến thời điểm đề nghị;

- Giá trị thực của vốn điều lệ đến thời điểm đề nghị không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định hiện hành;

- Hoạt động kinh doanh có lãi trên cơ sở báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán và báo cáo tài chính riêng lẻ có kiểm toán trong 02 năm liền kề trước năm đề nghị;

- Tuân thủ các hạn chế để đảm bảo an toàn trong hoạt động của TCTD theo quy định hiện hành liên tục trong 6 tháng liền kề trước thời điểm đề nghị;

-Tỷ lệ nợ xấu dưới 3% so với tổng dư nợ tại thời điểm cuối quý trong thời gian 02 quý liền kề trước quý đề nghị;

- Thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo quy định của NHNN tại thời điểm cuối quý liền kề trước quý đề nghị;

- Trong thời gian 12 tháng liền kề trước thời điểm đề nghị. TCTD không bị xử phạt vi phạm hành chính

trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng dưới hình thức phạt tiền từ 30 triệu đồng trở lên;

- Tại thời điểm đề nghị, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của TCTD có số lượng và cơ cấu đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành;

- Đồng thời, có bộ phận kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ bảo đảm tuân thủ Điều 40, Điều 41 Luật Các TCTD và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.

Về quy trình, thủ tục chấp thuận niêm yết trên thị trường chứng khoán, TCTD lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Thông tư này gửi NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

Trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, NHNN có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc TCTD niêm yết trên thị trường chứng khoán; trường hợp không chấp thuận, văn bản phải nêu rõ lý do.

Sau khi văn bản chấp thuận của NHNN đối với việc TCTD niêm yết trên thị trường chứng khoán có hiệu lực, TCTD phải đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 29/10/2012.