Ðảng bộ Cơ quan Tổng cục Thuế: Vào cuộc chỉ đạo triển khai nhiệm vụ mới

Đ/c: Bùi Văn Nam Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Thuế

Năm 2015 dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Thuế, các chi bộ và đảng bộ bộ phận trực thuộc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát huy và nhân rộng những thành quả đã đạt được, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chung sức đồng lòng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2016.

Ký kết hợp tác giữa Tổng cục Thuế với các ngân hàng trong công tác thu NSNN.
Ký kết hợp tác giữa Tổng cục Thuế với các ngân hàng trong công tác thu NSNN.

Hoàn thành xuất sắc các mặt công tác

Năm 2015, Đảng uỷ Cơ quan Tổng cục Thuế đã bám sát chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng và Đảng uỷ Bộ Tài chính để chỉ đạo các cấp uỷ, chi bộ triển khai quyết liệt nhiều biện pháp, qua đó đã lãnh đạo toàn đơn vị hoàn thành toàn diện các mặt công tác. Bằng các giải pháp đồng bộ, Đảng ủy Tổng cục Thuế đã quy tụ, tập hợp được ý chí, sức mạnh của tập thể cán bộ, đảng viên để làm nên các kết quả nổi bật như: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) với tổng số thu ước đạt 801.884 tỷ đồng, bằng 109,6% dự toán, bằng 109,5% so với cùng kỳ năm 2014; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm được 420 giờ thực hiện các thủ tục về thuế cho DN; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ chính trị.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Thuế đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cấp uỷ, chi bộ triển khai, quán triệt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; các nghị quyết của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng uỷ Bộ Tài chính đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tập trung tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể đội ngũ, đảm bảo mọi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ tình hình, giữ vững lập trường, quan điểm cách mạng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Năm 2015, bằng nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên; kiểm tra, giám sát việc thi hành Điều lệ Đảng hay công tác bảo vệ chính trị nội bộ…, Đảng bộ đã thiết lập được môi trường công tác tích cực, ở đó mỗi cán bộ đảng viên đều ý thức rõ ràng về trách nhiệm, bổn phận của mình để trở thành lực lượng xung kích, nòng cốt trong mọi mặt hoạt động, công tác của cơ quan.

Các chương trình sinh hoạt chính trị lớn như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận 2014”… được Đảng bộ cụ thể hóa một cách linh hoạt và sáng tạo. Nhờ đó thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tham gia hưởng ứng tích cực, từ đó phát hiện nhiều sáng kiến mới, phương thức quản lý hiệu quả được ươm mầm và phát triển để đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Đặc biệt, Đảng ủy Tổng cục Thuế đã hướng dẫn, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2010 (đối với Đảng bộ bộ phận) và đại hội nhiệm kỳ 2015-2017 (đối với các chi bộ trực thuộc). Kết quả 26/26 tổ chức đảng tổ chức thành công Đại hội đảng bộ, chi bộ trong quý I/2015; tổ chức tốt việc thảo luận tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên và các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

Ðoàn kết, chung sức đồng lòng vào cuộc triển khai nhiệm vụ mới

Năm 2016 sẽ là một năm rất khó khăn với nhiệm vụ huy động nguồn lực cho NSNN khi Tổng cục Thuế được giao nhiệm vụ phấn đấu tăng thu 8% so với dự toán được giao. Cùng với đó, công tác quản lý thuế còn phải đối mặt với nhiều thử thách theo các mục tiêu của nhiệm vụ cải cách, hiện đại hóa Ngành với những yêu cầu quyết liệt về cải cách thủ tục hành chính để thực hiện chính phủ điện tử. Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2016, Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục Thuế đã yêu cầu các chi, đảng bộ triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, trong đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn lậu thuế và đẩy mạnh công tác quản lý nợ thuế; hoàn thành chỉ tiêu thu nợ và chỉ tiêu thanh tra, kiểm tra, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu NSNN năm 2016.

Thứ hai, triển khai các nhiệm vụ phục vụ việc xây dựng dự toán thu nội địa năm 2016 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg. Công tác lập dự toán thu nội địa năm 2016 phải đảm bảo tích cực, vững chắc, có tính khả thi cao và bao quát toàn bộ nguồn thu trên địa bàn.

Thứ ba, phát động phong trào trong toàn hệ thống về cải cách thủ tục hành chính thông qua việc rà soát tổng thể cơ chế chính sách, quy trình quản lý thuế, quy chế làm việc nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh quốc gia…

Thứ tư, tiếp tục đề ra các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; giải pháp quản lý, phát triển đảng viên.

Thứ sáu, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra, coi trọng giám sát phòng ngừa, cảnh báo, giám sát việc thực hiện nguyên tắc sinh hoạt đảng, kiểm tra cấp ủy viên cùng cấp và kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Thứ bảy, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 174 –KL/ĐUK ngày 17/4/2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tiếp tục thực hiện những nội dung của “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận”.