Ðảng bộ Cơ quan Kho bạc Nhà nước:

Ðề cao tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đ/c: Nguyễn Hồng Hà, Bí thư Đảng bộ Cơ quan Kho bạc Nhà nước

Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, phương châm lãnh đạo chỉ đạo mà cấp ủy KBNN đặt ra trong năm 2016 sẽ: “Tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện Chiến lược phát triển KBNN; đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ; tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống; hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao”.

Lãnh đạo Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước bấm nút khai trương Cổng thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước.
Lãnh đạo Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước bấm nút khai trương Cổng thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước.

Gắn kết công tác Ðảng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị

Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của Kho bạc Nhà nước (KBNN) và các mục tiêu chiến lược đề ra, trong năm 2015, Đảng ủy cơ quan KBNN đã đổi mới phương thức lãnh đạo trên cơ sở chấp hành nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy cấp trên, bám sát tình hình thực tiễn, gắn kết chặt chẽ công tác Đảng với với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành; chủ động lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo KBNN trong việc xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch công tác nhằm lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn được giao.

Với tinh thần trách nhiệm cao, trong năm qua, Đảng ủy cơ quan KBNN đã lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính tập trung đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách. Ngoài ra, Đảng ủy cơ quan KBNN còn chỉ đạo đơn vị triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách.

Đối với chi thường xuyên: Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm 2015 đến 31/1/2016, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát là 776.059 tỷ đồng, đạt 99,9% dự toán chi thường xuyên của NSNN qua KBNN, phát hiện gần 30 nghìn khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định.

Đối với chi đầu tư: Tính đến ngày 31/12/2015, lũy kế vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2015 giải ngân qua hệ thống KBNN là 266.739,8 tỷ đồng, đạt 84,6 % so với kế hoạch nhà nước giao năm 2015.

Tính đến ngày 31/1/2016, lũy kế vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2015 giải ngân qua hệ thống KBNN ước là 298.511,8 tỷ đồng đạt 94,5% kế hoạch được giao năm 2015, trong đó vốn xây dựng cơ bản từ NSNN giải ngân là 182.877 tỷ đồng đạt 102,5%; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân là 65.230,1 tỷ đồng đạt 83,1%; nguồn vốn khác giải ngân là 50.404,7 tỷ đồng đạt 86,1%.

Trong thời gian kiểm soát thanh toán với đơn vị hệ thống, KBNN cũng đã từ chối thanh toán gần 110 tỷ đồng do chủ đầu tư thanh toán không đúng quy định.

Hiện thực hóa phương châm và lãnh đạo,chỉ đạo

Bám sát mục tiêu và phương châm lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy KBNN năm 2016 là: “Tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện Chiến lược phát triển KBNN; đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ; tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống; hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao”, Đảng ủy cùng Ban Lãnh đạo cơ quan KBNN đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính giáo dục, thuyết phục của công tác chính trị, tư tưởng, gắn với tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước, giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng độc lập dân tộc; Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính và Đảng bộ cơ quan Bộ Tài chính, đặc biệt là các chủ trương, đường lối, chính sách có liên quan đến lĩnh vực tài chính; gắn liền với việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các giải pháp cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao năm 2016.

- Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng gắn với việc tuyên truyền, giáo dục văn minh, văn hóa nghề Kho bạc, thực hiện 10 điều kỷ luật của ngành và 6 tiêu chí đạo đức, lối sống cán bộ, công chức KBNN. Chú trọng lãnh đạo công tác tư tưởng đối với cán bộ đảng viên trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy theo quy định mới...

Thứ hai, về công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên:

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01 – NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ theo hướng: Duy trì nề nếp sinh hoạt, xây dựng nội dung sinh hoạt thiết thực, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng chi bộ; tăng cường sinh hoạt theo chuyên đề, đảm bảo tính lãnh đạo, giáo dục, tính chiến đấu của từng chi bộ, đảng viên trên tinh thần lấy đấu tranh tự phê bình và phê bình.

- Đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 và Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”.

Tính đến ngày 31/1/2016, lũy kế vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2015 giải ngân qua hệ thống KBNN ước là 298.511,8 tỷ đồng đạt 94,5 % kế hoạch nhà nước giao năm 2015, trong đó vốn xây dựng cơ bản từ NSNN giải ngân là 182.877 tỷ đồng đạt 102,5%; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân là 65.230,1 tỷ đồng đạt 83,1%; nguồn vốn khác giải ngân là 50.404,7 tỷ đồng đạt 86,1%.

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Tập trung vào kiểm tra, giám sát các chi bộ khắc phục những hạn chế thiếu sót được nêu tại Biên bản làm việc của Đoàn Giám sát chuyên đề của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về giám sát tại Đảng bộ ngày 17-18/12/2015. Gắn liền với hoạt động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thứ ba, về tăng cường công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể:

- Tiếp tục thực hiện việc “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận” và thực hiện Kết luận số 174-KL/ĐUK ngày 17/4/2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục thực hiện những nội dung của “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận”; gắn liền với các phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống KBNN.

- Thường xuyên quán triệt cho cán bộ, đảng viên về vai trò công tác dân vận. Phát huy và giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ đơn vị. Đẩy mạnh công tác tạo nguồn; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, tạo điều kiện cho thanh niên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh.