PVN thoái vốn khỏi Oceanbank

Theo Đầu tư Chứng khoán

Theo điều lệ mới của ngân hàng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Đại Dương, Công ty TNHH VNT sẽ phải thoái vốn.

PVN thoái vốn khỏi Oceanbank
Đại hội cổ đông bất thường của Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) ngày 6/10 nhất trí thông qua Điều lệ sửa đổi.

Theo điều lệ mới này, 3 tổ chức sở hữu 20% vốn tại ngân hàng này sẽ phải thoái vốn là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương, Công ty TNHH VNT.

Điều lệ mới sửa đổi giới hạn góp vốn của một cổ đông là cá nhân giảm từ 15% xuống 5%, cổ đông là tổ chức giảm từ 30-40% xuống 15%. Cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó không được sở hữu quá 20% vốn điều lệ của OceanBank (hiện là 4.000 tỷ đồng).