Quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

(Tài chính) Ngày 20/11, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 173/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.

Thông tư này hướng dẫn các nội dung sau: (i) Xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng; (ii) Xác định giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính: Hội đồng xác giá trị tang vật vi phạm hành chính để xác định khung hình phạt và thẩm quyền xử phạt; giá khởi điểm bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; (iii) Quản l‎ý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện bị tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính.

Mời dowload nội dung Thông tư: Thong tu so 173-2013-TT-BTC.doc