Thông tư số 120/2018/TT-BTC:

Quy định mức lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, thanh toán phần vốn đầu tư của Nhà nước...


Ngày 10/12/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 120/2018/TT-BTC Quy định mức lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, thanh toán phần vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án và quyết toán công trình dự án hoàn thành theo hình thức đối tác công tư thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

Thông tư gồm 2 chương, 8 điều, kèm theo phụ lục Bảng tổng hợp giá trị khối lượng công việc hoàn thành đề nghị thanh toán theo Hợp đồng dự án do nhà đầu tư lập có xác nhận của Cơ quan được giao quản lý phần vốn đầu tư của Nhà nước; Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư của Cơ quan được giao quản lý phần vốn đầu tư của Nhà nước.

Đối tượng áp dụng gồm: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan, đơn vị được giao quản lý phần vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án PPP, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc triển khai thực hiện các dự án PPP thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 theo Nghị quyết số 20/NQ-CP.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/01/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây:

Thông tư số 120/2018/TT-BTC

Phụ lục Thông tư số 120/2018/TT-BTC