Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại

Theo Tổng cục Hải quan

Hệ thống văn bản về thủ tục Hải quan điện tử đã hoàn chỉnh từ Luật, Nghị định, Thông tư và mới đây, ngày 27/12/2012 ngành Hải quan đã ban hành Quyết định số 3046/QĐ-TCHQ về việc Ban hành quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại
Ảnh minh họa.Nguồn:Internet
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại gồm: Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa; Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài; Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu; Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất; Quy trình phúc tập hồ sơ hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

Ngoài các quy trình nêu trên, trong Quyết định còn có Phụ lục Quy trình cấp phát, quản lý và theo dõi tài khoản truy nhập hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và Phụ lục Quy định một số mẫu dấu, bảng biểu thực hiện thủ tục hải quan điện tử. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013, thay thế Quyết định số 2396/QĐ-TCHQ ngày 09/12/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan điện tử, Quyết định số 2294/QĐ-TCHQ ngày 11/9/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình phúc tập hồ sơ hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử và Quyết định số 2544/QĐ-TCHQ ngày 28/11/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất.

Hệ thống văn bản thủ tục hải quan điện tử

- Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001; Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan;

- Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại;

- Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại;

- Quyết định số 3046/QĐ-TCHQ về việc: “Ban hành quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu thương mại”.