Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015-2020

Minh Hà

Mục tiêu cao nhất của nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã được Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế xác định là tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng; đồng thời, đẩy mạnh cải cách và hiện đại hóa hệ thống thuế, lãnh đạo toàn hệ thống thuế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, tại Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế tổ chức mới đây, Đảng bộ đã đề ra các chỉ tiêu quan trọng của nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 quyết tâm phải hoàn thành. Đó là phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao; 100% đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và các Nghị quyết của Đảng uỷ cấp trên. Đồng thời, phấn đấu 100% các cấp ủy đảng xây dựng và thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và các Nghị quyết của Đảng uỷ cấp trên. 100% cấp ủy thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 100% chi bộ xây dựng được chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng của Người.

Bên cạnh đó, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế cũng đã đề ra các mục tiêu khác phải quyết tâm hoàn thành như: 100% cấp uỷ, chi bộ thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa cấp ủy với thủ trưởng cơ quan, đơn vị; 100% đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó có ít nhất 15% đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và 85% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đảng bộ đặt mục tiêu trong nhiệm kỳ mới phải tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức về đảng cho từ 150 - 200 quần chúng ưu tú, kết nạp tối thiểu từ 100 - 150 đảng viên mới… Cùng với đó, tiếp tục bổ sung cán bộ chuyên trách làm công tác đảng, đoàn thể để kiện toàn tổ chức đảng.

Để đảm bảo lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong 5 năm tới, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế sẽ tập trung trí tuệ và sức lực để thể chế hóa nội dung, định hướng Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2020. Muốn làm được điều đó, Đảng bộ cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách thu đồng bộ, bền vững, đảm bảo tỷ lệ động viên hợp lý nguồn lực vào NSNN bình quân khoảng 20-21% GDP giai đoạn 2016 - 2020, trong đó huy động từ thuế, phí khoảng 19-20% GDP. Trong giai đoạn 2016-2020, quy mô thu NSNN bằng khoảng 1,7 lần so với giai đoạn 2011-2015, trong đó quy mô thu nội địa trừ đất tối thiểu bằng 2 lần; đồng thời, nâng dần tỷ trọng thu nội địa đến năm 2020 đạt trên 80% tổng thu NSNN.

Đối với công tác quản lý thuế, Đảng bộ sẽ phối hợp với các cấp chính quyền tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế; tăng cường hiệu quả các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế. Đặc biệt là hiện đại và đa dạng hoá cách thức tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế nhằm vừa tạo thuận lợi hơn nữa cho các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật thuế, vừa đảm bảo công bằng về nghĩa vụ với NSNN và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp Ngoài ra, Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, công khai hóa quy trình, thủ tục hành chính, theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, bình đẳng, minh bạch khả thi, phù hợp với điều kiện và trình độ phát triển của nước ta và tiến trình hội nhập quốc tế.

Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng

Cùng với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; xây dựng chương trình công tác đảng gắn với việc thực hiện Nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chính trị thường xuyên của đơn vị. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng quy chế làm việc cụ thể của từng cấp ủy nhằm phát huy vai trò lãnh đạo, tiên phong, xây dựng khối đoàn kết trong đảng. Để làm được điều đó, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy cấp trên, liên quan đến lĩnh vực tài chính - thuế.

Để đảm bảo lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong 5 năm tới, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế tập trung trí tuệ và sức lực để thể chế hóa nội dung, định hướng của Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2020; tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách thu đồng bộ, bền vững, đảm bảo tỷ lệ động viên hợp lý nguồn lực vào NSNN bình quân khoảng 20 - 21% GDP giai đoạn 2016 - 2020.

Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, Đảng bộ chủ trương duy trì nề nếp sinh hoạt, xây dựng nội dung sinh hoạt thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn và tình hình thực tế. Đặc biệt, các tổ chức đảng thuộc và trực thuộc Đảng bộ thực hiện đầy đủ và đúng quy định về Quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo công khai, minh bạch trong hoạt động nội bộ, trọng tâm là công tác cán bộ, quản lý tài chính, tài sản... để tạo niềm tin và giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ cơ quan.

Giai đoạn 2015 - 2020 có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành Chiến lược cải cách và hiện đại hóa hệ thống thuế đến năm 2020, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế sẽ tập trung cao độ trí tuệ, đoàn kết thống nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, để lãnh đạo cán bộ, đảng viên vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao.