Sẽ kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị về phòng, chống tham nhũng tại 4 Bộ

PV.

Ban Nội chính Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 20-KH/BNCTW ngày 5/8/2016 về việc kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Đoàn công tác năm 2015 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng đối với Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, mục đích của việc kiểm tra nhằm nắm tình hình, kết quả, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2015 tại các bộ, ngành được kiểm tra.

Trên cơ sở đó, tham mưu để Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành chấp hành và thực hiện nghiêm chỉnh các kết luận của Ban Chỉ đạo.

Nội dung kiểm tra, đôn đốc gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy, tổ chức đảng ở các bộ, ngành trong việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo.

Việc chấp hành của lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, ban cán sự đảng và kết quả thực hiện của các cơ quan trực thuộc bộ, ngành được kiểm tra, đôn đốc trong việc thực kiện của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo.

Ban Nội chính Trung ương thành lập 1 Đoàn công tác do lãnh đạo Ban làm Trưởng Đoàn để kiểm tra, đôn đốc tại 04 bộ gồm: Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đoàn công tác sẽ làm việc trực tiếp với cấp ủy, ban cán sự đảng các bộ, các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Thời gian thực hiện từ ngày 16/9 đến ngày 30/9/2016.

Ban Nội chính Trung ương đề nghị Đảng ủy, ban cán sự đảng các bộ, ngành được kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng năm 2015, căn cứ kết luận, kiến nghị của Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo, chủ động tự kiểm tra, xây dựng báo cáo tình hình, kết quả việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Đoàn công tác…