Siết chặt quản lý hàng tạm nhập tái xuất

Minh Anh (HQ Online)

Nhằm tăng cường công tác quản lý về Hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất (TNTX), Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-BTC.

Siết chặt quản lý hàng tạm nhập tái xuất

Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa kinh doanh TNTX ở một số cơ quan Hải quan cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý và tạo thuận lợi cho hoạt động XNK.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ Tài chính, của Tổng cục Hải quan ở nhiều cơ quan Hải quan và từ thực tế hoạt động đã cho thấy một số tồn tại, bất cập trong cơ chế quản lý và trong công tác tổ chức thực hiện cơ quan Hải quan. Nhằm tăng cường công tác quản lý về Hải quan đối với hàng hóa kinh doanh TNTX, Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Hải quan thực hiện nghiêm túc yêu cầu, đầy đủ kịp thời các kết luận của Thanh tra Bộ về thanh tra chuyên đề đối với hàng TNTX.

Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, rà soát, phân loại, xử lý, truy thu thuế đầy đủ, kịp thời theo quy định pháp luật đối với các trường hợp TNTX quá hạn chưa thanh khoản.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu Tổng cục Hải quan triển khai ngay việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng kinh doanh TNTX thuộc thẩm quyền của Tổng cục.

Trước mắt tiến hành sửa ngay Quyết định số 209/QĐ-TCHQ ngày 29/1/2011 về quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa XK, NK chuyển cửa khẩu; hướng dẫn thống nhất việc xác nhận "hàng hóa đã xuất khẩu" giữa thủ tục hải quan truyền thống và thủ tục hải quan điện tử; quy định rõ trách nhiệm việc gửi và hồi báo thông tin hàng TNTX giữa hải quan cửa khẩu tạm nhập và hải quan cửa khẩu tái xuất, có giải pháp, biện pháp khắc phục ngay những sơ hở về pháp lý, về thủ tục hải quan trong khâu hồi báo thông tin giữa hai cửa khẩu;

Trước ngày 30/12/2012 phải xây dựng xong hệ thống quản lý ứng dụng CNTT trong việc hồi báo giữa các cơ quan Hải quan; phòng chống hiệu quả việc làm giả chứng từ thanh khoản; trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn đôn đốc thanh khoản tờ khai tạm nhập...; quy định rõ trách nhiệm cá nhân nhất là trách nhiệm người quản lý trong từng khâu của quy trình thủ tục hải quan, rõ trách nhiệm quản lý của Hải quan từng cấp theo kết luận và kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính.

KTSTQ các DN kinh doanh TNTX có dấu hiệu rủi ro

Đối với trách nhiệm của Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố phải tổ chức kiểm tra sau thông quan đối với tất cả các DN kinh doanh TNTX có dấu hiệu rủi ro, có tờ khai chưa thanh khoản quá hạn để kịp thời phát hiện, xử lý, chấn chỉnh những sai phạm, yếu kém của khâu thông quan.

Ngoài ra, thực hiện nghiêm các quy định về giám sát, quản lý hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan tạm nhập, vận chuyển trên đường, lưu giữ nội địa, tái xuất, thanh khoản, đưa loại hình TNTX vào diện trọng điểm, có độ rủi ro cao để kiểm tra giám sát chặt chẽ chống thẩm lậu vào nội địa, trốn thuế.

Bên cạnh đó, Chỉ thị nêu rõ, các đơn vị có liên quan thuộc ngành Tài chính sẽ phối hợp đề xuất, sửa đổi, bổ sung các quy định thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính về quản lý hàng kinh doanh TNTX để khắc phục những bất cập, sơ hở đã phát hiện, tập trung vào việc quy định rõ thời điểm điều kiện đăng ký tờ khai; quy định hàng TNTX phải khai tờ khai trị giá khi tạm nhập; sửa đổi các nội dung liên quan đến giám sát, quản lý hàng TNTX, chuyển cửa khẩu nhằm tạo thuận lợi và đáp ứng yêu cầu quản lý chặt chẽ, thống nhất. Thời hạn trình Bộ dự thảo Thông tư sửa đổi trước ngày 30/9/2012.