Sôi nổi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

H.Quang

Thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bộ Tài chính đã có nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú, đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo được sự chuyển biến về nhận thức, hành động, ý thức trách nhiệm trong cán bộ đảng viên Đảng bộ...

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Bộ Tài chính học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề 2014 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Nguồn: Đặc san TTCTĐ số 4 - tháng 7/2015
Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Bộ Tài chính học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề 2014 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Nguồn: Đặc san TTCTĐ số 4 - tháng 7/2015

Nhận thức rõ vị trí vai trò và tầm quan trọng của Chỉ thị 03- CT/TW đối với tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Bộ đã triển khai học tập quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã ban hành Chương trình kế hoạch tổ chức thực hiện hàng năm theo chuyên đề hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương: Hướng dẫn số 295-HD/ ĐUTC ngày 28/12/2012 chỉ đạo thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; ban hành Nghị quyết số 04-NQ/ĐUTC ngày 29/3/2013 về xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên Ngành Tài chính học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực hiện: Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công, Vô tư.

Việc đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo các chuyên đề, hướng dẫn của Trung ương đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức, hành động, ý thức trách nhiệm, trở thành nhu cầu tự thân, đi vào nề nếp, thiết thực, hiệu quả trong cán bộ đảng viên Đảng bộ Bộ Tài chính, cụ thể:

- Qua nghiên cứu học tập chủ đề “Sửa đổi lề lối làm việc, xây dựng và thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cán bộ đảng viên, cán bộ công chức viên chức trong đảng bộ”, cán bộ, đảng viên đã thường xuyên đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, nỗ lực phấn đấu rèn luyện trở thành người công chức gương mẫu, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; Thực hiện phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.

- Qua nghiên cứu học tập chủ đề phòng chống tiêu cực, tham ô, lãng phí, phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, phòng chống diễn biến hòa bình“ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, công tác thực hành tiết kiệm trong các cơ quan đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực; thực hiện việc chi tiêu, mua sắm, sửa chữa trang thiết bị cơ sở vật chất theo đúng chế độ tài chính quy định; sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm tiết kiệm, hiệu quả…

- Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã xây dựng, rà soát và bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, tác phong, lề lối làm việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo đặc thù, lĩnh vực công tác: Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan đã ban hành và thực hiện Tuyên ngôn phục vụ khách hàng với phương châm công tác thuận lợi, tận tụy, chính xác; Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế thực hiện lời Bác dạy “thu thuế phải thu được lòng dân”; Cán bộ, đảng viên KBNN học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”; Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước học tập và làm theo tư tưởng Hồ chí Minh về “Thực hành phê và tự phê bình, xây dựng sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng”; Cán bộ, đảng viên Học viện Tài chính làm theo lời Bác “Không ngừng rèn luyện, yêu nghề, yêu trường, không ngừng học tập để tiến bộ mãi”; Cán bộ, đảng viên các vụ, cục đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “tinh thần trách nhiệm, nắm vững chính sách, đi đúng đường lối quần chúng, làm tròn nhiệm vụ”, thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống “Bản lĩnh- Công tâm, Kỷ cương- Trách nhiệm, Đoàn kết- Trung thực, Văn minh- Khiêm tốn”…

Năm 2014, nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tặng Bằng khen cho Đảng bộ cơ quan KBNN Trung ương và Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng uỷ Bộ đã sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/ TW của Bộ Chính trị, đã có 98% các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng và triển khai thực hiện tiêu chí chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã biểu dương khen thưởng 17 tập thể và 31 cá nhân trong Đảng bộ năm 2011-2013 đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ TW của Bộ Chính trị đã được Đảng uỷ Bộ Tài chính chỉ đạo gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khoá XI về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng”; Các tổ chức Đảng đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan đơn vị các cấp, các tổ chức đoàn thể sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị lồng ghép vào việc sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng công tác sáu tháng, cuối năm của các cơ quan, đơn vị; đưa nội dung thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cá nhân và tập thể là một trong những tiêu chí quan trọng để bình xét thi đua khen thưởng, phân loại, xếp loại cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn vị.