Sửa đổi, bổ sung chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà

(Tài chính) Ngày 09/05/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 61/2013/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2013/TT-BTC ngày 09/01/2013 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/6/2013.

Theo Thông tư trên, không thu phí qua phà đối với các trường hợp là thương binh, bệnh binh, học sinh và trẻ em dưới 10 tuổi (bao gồm cả trường hợp đi xe đạp). Khi qua phà các trường hợp này phải xuất trình các giấy tờ (bản sao có công chứng, chứng thực) cần thiết.

Các nội dung khác liên quan đến phí qua phà không đề cập tại Thông tư này vẫn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2013/TT-BTC ngày 09/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 61-2013-TT-BTC.doc