Thông tư số 84/2021/TT-BTC:

Sửa đổi quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguôn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông


Ngày 04/10/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 84/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 14/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguôn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 84/2021/TT-BTC.