Chiến lược tài chính đến năm 2030: 3 đột phá chiến lược, 11 nhóm giải pháp trọng tâm

Chiến lược tài chính đến năm 2030: 3 đột phá chiến lược, 11 nhóm giải pháp trọng tâm

Chiến lược tài chính đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (kèm theo Quyết định số 368/QĐ-TTg) với mục tiêu xây dựng nền tài chính quốc gia phát triển bền vững, hiện đại và hội nhập, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh tài chính quốc gia. Trong đó, 3 đột phá chiến lược và 11 nhóm giải pháp trọng tâm được xác định cụ thể.