Nâng cao tính chủ động, tự giác đảm bảo an toàn an ninh mạng

Nâng cao tính chủ động, tự giác đảm bảo an toàn an ninh mạng

Bộ Tài chính vừa ra Quyết định số 1013/QĐ-BTC ban hành quy chế an toàn thông tin mạng và an ninh mạng Bộ Tài chính. Quyết định nêu rõ, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính nêu cao tinh thần chủ động, tự giác trong việc áp dụng các biện pháp an toàn an ninh mạng.