Quy định mới về bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang

Quy định mới về bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang

Theo quy định tại Nghị định số 96/2021/NĐ-CP ngày 2/11/2021, chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang phải bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối; bảo đảm tiêu chuẩn chuyên cơ, chuyên khoang theo quy định; bảo đảm bí mật kế hoạch đảm bảo an ninh cho đối tượng chuyên cơ, chuyên khoang theo quy định của pháp luật.