Phát triển sản phẩm bảo hiểm xanh tại Việt Nam

Phát triển sản phẩm bảo hiểm xanh tại Việt Nam

Bảo hiểm là một dịch vụ tài chính nhằm mục đích bảo hiểm và quản lý những rủi ro bất trắc, do đó đóng góp của nó vào sự phát triển bền vững được coi là rất quan trọng. Bảo hiểm xanh là một công cụ tài chính bền vững liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm sáng tạo trên thị trường nhằm thúc đẩy các khoản đầu tư có trách nhiệm vào nền kinh tế.