Biện pháp phong tỏa tài khoản chứng khoán được thực hiện như thế nào?

 Biện pháp phong tỏa tài khoản chứng khoán được thực hiện như thế nào?

Phong tỏa tài khoản chứng khoán, yêu cầu người có thẩm quyền phong tỏa tài khoản tiền có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.