Xử lý tài chính khi thanh toán bù giá bao tiêu sản phẩm của Dự án Nghi Sơn

Xử lý tài chính khi thanh toán bù giá bao tiêu sản phẩm của Dự án Nghi Sơn

Nghị định số 85/2022/NĐ-CP ngày 24/10/2022 của Chính phủ về cơ chế xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn quy định rõ: Nhà nước xử lý tài chính cho PVN nhưng không quá 10 năm kể từ thời điểm PVN chính thức bao tiêu sản phẩm của Dự án.