Ảnh hưởng của quản trị công ty đến điều chỉnh lợi nhuận của doanh nghiệp khi phát hành thêm cổ phiếu

Ảnh hưởng của quản trị công ty đến điều chỉnh lợi nhuận của doanh nghiệp khi phát hành thêm cổ phiếu

Nhằm nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến điều chỉnh lợi nhuận của các công ty niêm yết trong trường hợp phát hành thêm cổ phiếu, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng khảo sát tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) năm 2013 - 2016 tại các doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu, không bao gồm các công ty tài chính và ngân hàng.