Quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước

Quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước

Tất cả các khoản chi ngân sách nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao dự toán hàng năm đối với chi thường xuyên hoặc giao kế hoạch vốn đối với chi đầu tư (bao gồm dự toán ứng trước), có hợp đồng theo quy định phải được quản lý, kiểm soát cam kết chi qua Kho bạc Nhà nước.