Điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2022, Thông tư số 02/2022/TT-BNV ngày 29/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/01/2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.