Bảo tồn đa dạng sinh học phải “đánh thức” giá trị cảnh quan

Bảo tồn đa dạng sinh học phải “đánh thức” giá trị cảnh quan

Quy hoạch đa dạng sinh học phải đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển kinh tế. Do đó, bảo tồn phải "đánh thức" giá trị cảnh quan, tài nguyên đa dạng sinh học để quản lý, khai thác, sử dụng triệt để, bền vững bằng các dịch vụ sinh thái mang lại hiệu quả kinh tế cao.