Tác động của chi phí quảng cáo đến hiệu quả kinh doanh

Tác động của chi phí quảng cáo đến hiệu quả kinh doanh

Mục đích nghiên cứu là nhằm tìm hiểu tác động của chi phí quảng cáo đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng thiết yếu trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng (Bình phương tối thiểu tổng quát khả thi - FGLS) để ước lượng mức độ ảnh hưởng của chi phí quảng cáo và các yếu tố kiểm soát đến hiệu quả kinh doanh. Kết quả nghiên cứu cho thấy chi phí quảng cáo, tăng trưởng doanh thu, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế có ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng thiết yếu.