Một số nội dung lưu ý trong xây dựng dự toán ngân sách địa phương

Một số nội dung lưu ý trong xây dựng dự toán ngân sách địa phương

Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc xây dựng dự toán ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2024 phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của quốc gia và địa phương. Đồng thời, ngoài việc thực hiện các quy định hướng dẫn chung về công tác lập dự toán ngân sách nhà nước (NSNN), thì lập, xây dựng dự toán NSĐP cần chú ý một số nội dung trọng tâm.
Tập trung xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024

Tập trung xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024. Chỉ thị nêu rõ nhiệm vụ xây dựng dự toán thu chi, ngân sách NSNN năm 2024 phải đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời các nguồn thu, đồng thời đảm bảo đúng các quy định của pháp luật...