Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong triển khai Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm

Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong triển khai Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm

Nhằm nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm VIệt Nam đến năm 2030, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 808/QĐ-BTC ngày 17/4/2023 về phê duyệt Chương trình hành động của Bộ Tài chính triển khai thực hiện Chiến lược này.