Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển tài chính toàn diện

Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển tài chính toàn diện

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện theo Quyết định số 149/QĐ-TTg 22/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chiến lược tài chính toàn diện đã đạt được một số kết quả nổi bật về khuôn khổ pháp lý, cơ sở hạ tầng tài chính... Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, cần triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia nhằm thúc đẩy nền kinh tế nhanh chóng phục hồi và phát triển bền vững sau đại dịch COVID-19.
Phát triển tài chính toàn diện và giải pháp cho Việt Nam trong bối cảnh mới

Phát triển tài chính toàn diện và giải pháp cho Việt Nam trong bối cảnh mới

Tài chính toàn diện là vấn đề được quan tâm trên phạm vi toàn cầu với mục tiêu phát triển hệ thống tài chính phục vụ cho tất cả các thành viên trong xã hội, cung cấp các dịch vụ phù hợp và thuận tiện với chi phí hợp lý cho mọi cá nhân và doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển bền vững của quốc gia.